Personal Laboral docent (A)

El personal laboral docent son professors amb destinació  a les escoles d'art, dança  i a les escoles oficials d'idiomes, 

són professionals que pertanyen a la categoria A segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

 Les seves funcions, jornada i horaris es concreten en el Document per a l' Oirganització Document per a l' Oirganització del Personal Docent (2021-2022)