Organismes de prevenció

Servei de prevenció

Seccions de prevenció de riscos laborals de cada Servei Territorial 

Adreces i telèfons de les seccions de prevenció de riscos laborals de cada ST  

 

 

Servei de prevenció

a) Dissenyar i coordinar programes d'actuació preventiva, sens perjudici de les competències pròpies de la Direcció General de Centres Docents i de la Secretaria General. Així mateix, dur a terme la previsió dels recursos humans i econòmics necessaris per a la consecució dels objectius proposats.
b) Determinar els procediments d'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la salut i la seguretat de les treballadores i treballadors.
c) Planificar l'adopció de les mesures preventives dels factors de risc.
d) Planificar i assessorar en les activitats d'informació i formació de les treballadores i els treballadors.
e) Assessorar i participar en l'elaboració dels plans d'emergència i en l'organització dels primers auxilis.
f) Planificar i coordinar els sistemes de vigilància de la salut en relació als riscos derivats del treball.
g) Formar part de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals.

 

     

 

a) Establir els procediments d'actuació per a l'execució i seguiment de les mesures preventives proposades i coordinar-ne l'execució en els serveis centrals i territorials del Departament i, a través d'aquests, en els centres públics i serveis educatius.
b) Coordinar les actuacions dels comitès de seguretat i salut laboral i impulsar l'execució dels acords que s'adoptin en tots aquests àmbits.
c) Coordinar els estudis i anàlisis sobre salut necessaris per optimar els recursos i la prevenció dels riscos i impulsar l'aplicació dels protocols que se'n derivin.
d) Impulsar, fer el seguiment i col·laborar en la gestió de les actuacions informatives i formatives sobre prevenció de riscos laborals planificades pel Departament.
e) Programar, executar i avaluar els programes de formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
f) Coordinar l'actuació dels serveis territorials en matèria de prevenció de riscos laborals.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

 

Actualment, els i les tècniques de prevenció de riscos del Servei de Prevenció del Departament d’Educació estan repartits aproximadament de la següent manera:

 

  • Serveis centrals     

– 1 cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals   seguretat

– 1 responsable en seguretat en el treball

– 1 responsable en ergonomia i psicosociologia aplicada

– 1 responsable en higiene

– 1 responsable en vigilància de la salut

 

 

Seccions de prevenció de riscos laborals de cada servei territorial

  • L’article 4 del Decret 183/2000 especifica que es crea la Secció de Prevenció de Riscos Laborals com a unitat administrativa a cadascuna de les delegacions territorials del Departament d’Educació, amb dependència orgànica del delegat o delegada territorial i funcional del cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Funcions:

a) Aplicar i coordinar els programes d’actuació preventiva.

b) Avaluar els factors de risc que puguin afectar la salut de les treballadores i els treballadors.

c) Elaborar els informes sobre l’aplicació dels programes d’actuació preventiva.

d) Catalogar la tipologia de les malalties que es produeixen entre els treballadors, amb l’única finalitat d’identificar qualsevol relació entre la causa de la malaltia i el risc per a la salut que pugui estar associat al lloc de treball.

e) Assessorar les unitats administratives corresponents en la reinserció del personal

f) Formar part del Comitè de Seguretat i Salut del corresponent àmbit territorial.

g) Promoure les actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals als centres de treball.

h) Coordinar l’exercici de les funcions dels treballadors esmentats a l’article 12.

i) Qualsevol altra que sigui encomanada per l’òrgan competent.

  • En general, les seccions de prevenció de riscos de cada servei territorial tenen un o una cap de servei de PRL, dos tècnics o tècniques superiors en PRL, si bé algunes en tenen o tindran 3, i un o una administrativa.
  • Actualment hi ha metgesses del treball a tots els serveis territorials excepte a la Catalunya Central, on encara no n’hi ha per manca de candidats/es, segons ens han informat a la Comissió Paritària. En aquest territori es fa una contractació externa per periodes de diferent durada; es contracta un metge i un infermer per 5 hores un dia a la setmana.  

                                                                poma

 

USTEC-STEs (IAC) ha defensat i defensarà que la medicina del treball sigui assumida per personal propi, i només en casos excepcionals, com el de la Catalunya Central, podem acceptar que se subcontracti de manera provisional.

A més, es discrimina un territori respecte als altres: l'horari de medicina del treball a la resta de Catalunya és a jornada complerta, mentre que a la Catalunya  Central són 5 hores per setmana. La diferència és clara. 

 

 

Adreces i telèfons de les seccions de prevenció de riscos laborals de cada ST

Serveis Centrals de Prevenció de Riscos Laborals
prevencio_risc_lab.ensenyament@gencat.cat
Telèfon: 934 006 900 ext. 3913

Barcelona Comarques
riscos_lab_com.ensenyament@gencat.cat 
Telèfon: 934 816 000 ext. 5303

Baix Llobregat
prevencio_risc_lab_baix.ensenyament@gencat.cat                                             
Telèfon: 936 859 450 ext. 6259

Vallès Occidental
prl_vall.ensenyament@gencat.cat
Telèfon: 937 484 455 ext. 6132

Maresme – Vallès Oriental
prev_risc_lab_mav.ensenyament@gencat.cat
Telèfon: 936 931 890 ext. 6478

Catalunya Central
prl_ccentral.ensenyament@gencat.cat                                                                 
Telèfon: 936 930 590 ext. 7022tlf

Girona
prevencio_risc_lab_gir.ensenyament@gencat.cat
Telèfon: 872 975 600

Lleida
riscos_lab_llei.ensenyament@gencat.cat
Telèfon: 973 279 999 ext. 5836

Tarragona
riscos_lab_tar.ensenyament@gencat.cat
Telèfon: 977 251 440 ext. 5106

Terres de l’Ebre
riscos_lab_teb.ensenyament@gencat.cat
Telèfon: 977 448 711 ext. 5249

Consorci de Barcelona
rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat
Telèfon: 935 511 000 ext. 6811 / 6806

 

T'ha servit aquesta informació? Si us plau contesta l'enquesta següent. Ens ajudarà a millorar la web.