Instruccions d’inici de curs

Instruccions inici de curs (Documents per a l'organització i la gestió dels centres)

 

Prevenció de riscos laborals

Càrrec de coordinació de riscos

Gestió personal docent

Salut escolar en centres educatius

 

Prevenció de riscos laborals 21/22

 

Enllaç al document oficial

 

Aquest document conté:

 1. Àmbits d'aplicació del document de prevenció de riscos laborals
 2. Plans d'emergència. Simulacres
 3. Farmaciola als centres de treball
 4. Accidents i incidents laborals i malalties professionals en els centres públics. Notificació d'accidents laborals i assistència sanitària
 5. Coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals en els centres públics
 6. Seguretat amb els productes químics (laboratoris, tallers, neteja, etc.) dels centres educatius
 7. Gestió de residus
 8. Coordinació d'activitats empresarials
 9. Control de plagues en els centres
 10. Activitats potencialment perilloses en els centres
 11. Informació i formació en riscos laborals i mesures preventives
 12. Vigilància de la salut del personal treballador
  1. Persones espcialment sensibles
  2. Protecció de la maternitat
  3. Malalties professionals
  4. La veu
 13. Desconnexió digital i salut emocional
 14. Prevenció de riscos psicosocials
 15. Protocol d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina i Protocol d'assetjament sexual
 16. Protocol d'actuació davant de situacions de violència causades per membres de la comunitat educativa i/o tercers
 17. Accés als centres per part de tercers en relació amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals
 18. Informació relativa a la covid-19
 19. Situacions derivades de la covid-19
 20. Normativa d'aplicació (prevenció de riscos laborals)

     

Càrrec de coordinació de riscos

Document per a l'organització i la gestió de centres. Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Enllaç al document

Punt 1.1 Autonomia organitzativa del centre

Els centres que hagin pres decisions en matèria d'organització en el marc de les disposicions transitòries primera.2 i segona.1 del Decret 102/2010, poden adaptar-hi les funcions i la denominació dels òrgans unipersonals de direcció i de coordinació que els corresponen, respectant, en tot cas, la denominació de director o directora, secretari o secretària i cap d'estudis i les funcions que corresponen a aquests tres òrgans, segons el Decret 102/2010. El director o directora del centre ha d'assignar, obligatòriament, a un o una docent del centre, les funcions que la normativa vigent preveu en relació amb la prevenció de riscos laborals i n'ha de formalitzar el corresponent nomenament de coordinador o coordinadora.

 

Documents per a l'organització i la gestió dels centres Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER

Enllaç al document

Punt 4.1 Autonomia organitzativa de la ZER

Les ZER que hagin pres decisions en matèria d'organització en el marc de les disposicions transitòries primera.2 i segona.1 del Decret 102/2010, hi poden adaptar les funcions i la denominació dels òrgans unipersonals de direcció i de coordinació que els
corresponen, respectant, en tot cas, la denominació de director o directora, secretari o secretària i cap d'estudis i les funcions que corresponen a aquests tres òrgans, segons el Decret 102/2010, així com l'obligació de designar un coordinador o coordinadora de
prevenció de riscos laborals.

 

Gestió del personal

Accés al document del personal docent

    Accés al document del personal de les llars d'infants

    Accés al document del personal d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa

Aquests documents contenen, entre altres informacions i segons siguin personal laboral o personal docent:

 • Llicències i permisos.
 • Registre d'absències: justificació d'absències formalitzades a l'aplicació informàtica, justificació d'absències per motius de salut de durada superior a tres dies (baixa per malaltia o incapacitat temporal).
 • Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels professors. Aplicació de la deducció proporcional de retribucions.

 

Salut escolar en els centres educatius

 

Accés al document 

                         

En aquest document trobareu:

 1. Farmaciola
 2. Administració de medicaments a l'alumnat
 3. Actuacions del personal en situacions d'emergència
 4. Atenció a l'alumnat amb malalties cròniques i alumnat amb necessitats complexes d'atenció o amb malaltia crònica avançada
 5. Vacunacions
 6. Malalties transmissibles
 7. Prevenció del tabaquisme, l'alcoholisme, i del consum, tinença i venda de drogues als centres educatius
  1. Més informació per als centres de formació de persones adultes
 8. Materials (escoles bressol, segon cicle d'educació infantil i primària)
 9. Programa salut i escola
 10. Programa de salut integral SI!
 11. Manipulació d'aliments
 12. Seguretat alimentària i nutrició en l'àmbit escolar
 13. Autorització de campanyes de promoció alimentària, educación nutricional o promoció de l'esport o activitat física en els centres educatius
 1. Normativa d'aplicació (salut escolar en els centres educatius)

                                                                                                                                             

 

 

USTEC-STEs exigim que es doti als centres educatius amb personal sanitari.

És una greu irresponsabilitat demanar a persones no professionals de la sanitat que assumeixin tasques sanitàries.

 

 

En l'apartat  QUÈ VOLS SABER DE…..Salut escolar, trobareu més informació sobre l'administració de medicaments a l'alumnat.