Tipus Ensenyaments FP

Els ensenyaments de la formació professional s’ordenen en:

 • Itineraris formatius específics: adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.
 • Programes de formació i inserció (PFI): pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria.
 • Cicles de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior:
  • Durada: 2.000 hores.
  • S’organitzen en dos cursos acadèmics; una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.
  • Títol que s’obté amb la superació de:
   • Cicle formatiu de grau bàsic: tècnic bàsic o tècnica bàsica.
   • Cicle formatiu de grau mitjà: tècnic o tècnica.
   • Cicle formatiu de grau superior: tècnic o tècnica superior.
 • Cursos d’especialització per aprofundir coneixements després d’haver cursat un cicle formatiu.
  • Durada: entre 500 i 720 hores.

 


Quins cicles hi ha?

 

 • PFI:

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals.

Els PFI s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva durada és d’un curs acadèmic (1.000 hores).

Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l’assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l’entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s’aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals.

Amb els PFI, d’una banda, es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l’altra, l’aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

 • Itineraris formatius específics:

Ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials (NEE) associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.

 • CFGB: Cicles formatius de grau bàsic:

Ensenyaments adreçats a joves de 15 anys complerts o complir-los durant l’any natural en el qual s’accedeix al cicle formatiu. S’ha d’haver cursat 3r d’ESO i excepcionalment, s’hi pot accedir després de haver cursat 2n.

 • CFGM: Cicles formatius de grau mitjà:

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

 • CFGS: Cicles formatius de grau superior:

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis professionalitzadors que formen part de l’educació superior i que preparen l’alumnat per a l’activitat qualificada en un camp professional.

 • Cursos d’especialització:

Són cursos per aprofundir coneixements després d’haver cursat un cicle formatiu. Tenen una durada d’entre 500 i 720 hores i també inclouen formació en centres de treball.

Normativa


DUAL / FCT

DUAL: Col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases:

 • En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa.
 • En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.
La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors.
Podeu trobar els centres que imparteixen FP dual en el següent link https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013003:1:0:::::
FCT:

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments programes de formació i inserció, Formació Professional Inicial, Cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, Batxillerat i Ensenyaments Artístics Superiors, en centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

 • Durada: La durada de la formació en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 hores setmanals si es fan de manera intensiva.
 • Qui pot establir convenis de pràctiques?
  • Tots els centres docents d’ensenyaments postobligatoris, tant públics com privats, de Catalunya. Totes les empreses, professionals i organismes, així com les diverses administracions i institucions públiques.

 


Horaris

 


Professorat PT/PS

PT – Especialitats que comencen per 6

601 CUINA I PASTISSERIA
602 EQUIPS ELECTRÒNICS
603 ESTÈTICA
604 FABRIC. I INSTAL·LACIÓ FUSTERIA I MOBLES
605 INSTAL·LACIÓ/MANT. EQUIPS TÈRMICS I FLU
606 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
607 INSTAL·LACIÓ I EQUIPS CRIANÇA I CULTIU
608 LABORATORI
609 MANTENIMENT VEHICLES
610 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ
611 MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES
612 OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ
613 OFICINA DE PROJECTES DE FABRIC. MECÀNICA
614 OP. EQUIPS ELAB.PRODUC. ALIMENTARIS
615 OPERACIONS DE PROCESSOS
616 OPERACIONS/EQUIPS PROD. AGRÀRIA
617 PATRONATGE I CONFECCIÓ
618 PERRUQUERIA
619 PROCED. DIAGNÒS. CLÍNIC I ORTOPROTÈTICS
620 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
621 PROCESSOS COMERCIALS
622 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
623 PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES
625 SERVEIS A LA COMUNITAT
626 SERVEIS DE RESTAURACIÓ
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
628 SOLDADURES
629 TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D’IMATGE I SO

 

PS – Especialitats que comencen per 5

501 ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
502 ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL
503 ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL
504 CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS
505 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
506 HOTELERIA I TURISME
507 INFORMÀTICA
508 INTERVENCIÓ SOCIO-COMUNITÀRIA
509 NAVEGACIO I INSTAL·LACIONS MARINES
510 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
511 ORGANIT. I PROC. MANTENIMENT VEHICLES
512 ORGANIT. I PROJ. DE FABRICACIÓ MECÀNICA
513 ORG. I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS
514 PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA
515 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
516 PROCESSOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
517 PROCES. DIAGNÒSTIC CLÍNIC PROD. ORTOPROT
518 PROCESSOS SANITARIS
519 PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
520 PROC. I PROD.DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
522 PROCESSOS I PRODUCTES D’ARTS GRÀFIQUES
523 PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES
524 SISTEMES ELECTRÒNICS
525 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS


Famílies professionals

 


Centres de FP

 


IOC

Els cicles formatius de FP que pots cursar a l’IOC són:

  • CFGM:
   • Gestió administrativa
   • Instal·lacions elèctriques automàtiques
   • Cures auxiliars d’infermeria
   • Atenció a persones en situació de dependència
   • Sistemes microinformàtics i xarxes
   • Emergències sanitàries (només per empreses amb conveni)
   • Producció agropecuària
  • CFGS:
   • Administració i finances
   • Assistència a la direcció
   • Educació infantil
   • Integració social
   • Administració de sistemes informàtics en xarxa
   • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
   • Desenvolupament d’aplicacions web
   • Gestió de vendes i espais comercials
   • Comerç internacional
   • Prevenció de riscos professionals
   • Animacions 3D, jocs i entorns interactius
   • Transport i logística
   • Documentació i Administració sanitàries
   • Màrqueting i publicitat
  • A més, pots cursar els següents mòduls transversals fora de cicle:
   • Formació i orientació laboral
   • Empresa i iniciativa emprenedora
   • Relacions en l’àmbit del treball
   • Relacions en l’equip de treball