Eina 526

Coordinadors i coordinadores de prevenció de riscos laborals

Eina sindical d’informació

CURS 2023/24

Coordinadors i coordinadores de prevenció de riscos laborals en els centres docents

Per a USTEC·STEs el coordinador/a de prevenció de riscos laborals és una figura molt important per aconseguir una bona prevenció als centres i per detectar totes aquelles mancances que encara hi ha, que per llei estan reconegudes i que l’Administració de vegades oblida. Creiem que, després dels anys d’implantació d’aquest càrrec, l’Administració encara no en té clara la necessitat. Altrament, no s’entén que segueixi sense millorar-ne les condicions (sobretot la coordinació i les dotacions horàries) i sense oferir una formació en horari laboral que permeti portar a terme l’activitat adequadament.

Els beneficis que comporta una bona aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals són tants que hem d’aconseguir que les tasques d’aquesta coordinació no depenguin del voluntarisme, sinó de l’establiment dels paràmetres exigibles per fer-les bé.

La salut no té preu

Hem de continuar avançant, però amb coherència

USTEC·STEs continuem pensant que hem d’avançar en matèria de salut, però cal fer-ho amb coherència i responsabilitat, facilitant la feina al professorat i establint unes condicions de treball que permetin assumir les responsabilitats de manera òptima i adequada. Creiem que no és aquesta la línia que segueix el Departament, i és per això que exigim:

1 Que aquesta coordinació existeixi a tots els centres educatius dependents del Departament.

2 Que la formació necessària s’ofereixi dins l’horari lectiu.

3 Que aquesta formació sigui adequada i suficient.

4 Que la coordinació s’acompanyi d’una reducció horària per dur a terme les tasques adequadament.

5 Que les responsabilitats i les funcions de la coordinació estiguin relacionades amb la formació i no pas amb el voluntarisme del professorat.

6 Que qualsevol treballador/a pugui ser coordinador/a de riscos del centre i disposi de la formació adequada.

7 Que el Departament, en general, i els equips directius i inspectors/es de zona, en particular, comprenguin la necessitat de la coordinació de prevenció de riscos laborals.

USTEC·STEs hem lluitat i lluitarem perquè els treballadors i les treballadores encarregats de dinamitzar els temes de salut als centres tinguin les millors condicions per desenvolupar la feina, amb el benentès que les variables de formació i temps són imprescindibles per aconseguir-ho. La salut laboral és un tema en què tothom s’ha d’implicar, en primera instància el Departament que ha de donar exemple.

Origen, funcions i nomenaments

Origen. Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. A l’article 12 es defineix la designació d’aquesta figura:

«A cada centre de treball del Departament d’Ensenyament es designarà una treballadora o un treballador amb les funcions de promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i prevenció de riscos laborals, supervisar les condicions del lloc de treball i potenciar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest camp. En els centres docents i serveis educatius la designació correspondrà a la directora o director.

Aquestes persones actuaran d’acord amb les directrius del cap de Secció de Prevenció de Riscos Laborals de la corresponent delegació territorial. El claustre dels centres docents haurà de vetllar pel desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de salut laboral i estil de vida saludables.»

Funcions. Les funcions que han d’exercir els coordinadors i coordinadores de prevenció de riscos laborals estan definides als documents d’organització i gestió, altrament coneguts com a «instruccions d’inici del curs» i són les mateixes per a tots els centres educatius d’ensenyaments no universitaris, si bé estan diferenciades per etapes educatives.

Portal de centre Normativa Documents d’organització i gestió (cal codi ATRI per accedir-hi)

Nomenaments. S’han de nomenar en tots els centres. En tots els casos la designació correspondrà a les direccions, que ho hauran de comunicar als serveis territorials corresponents. Encara queden centres on no s’ha nomenat ningú per a aquest càrrec, entre d’altres els serveis educatius i les llars d’infants, i no sabem quan es farà.

Què reclamem USTEC·STEs per als coordinadors/es de prevenció de riscos?

USTEC·STEs demanem que, a part que tots els treballadors i treballadores puguin assumir la coordinació, el Departament revisi i determini en quins centres encara no s’ha nomenat aquesta figura i no en retardi més el nomenament, per treballar i avançar en els temes de salut i perquè és obligatori des de l’any 2000 segons el decret.

Condicions de treball:

Dotacions horàries

La dotació horària per al càrrec forma part del còmput global d’hores que l’equip directiu ha de distribuir, un nombre d’hores de coordinació que sovint és insuficient. Per tant, ens podem trobar que resten hores de les coordinacions ja existents o en deixen sense la coordinació de prevenció de riscos. Per això demanem una àmplia dotació horària específica per a aquesta tasca en totes les tipologies de centre.

Dotacions econòmiques

En els centres amb 10 o més mestres i en tots els instituts s’ha de nomenar el càrrec de coordinació de prevenció de riscos laborals. Tota persona amb nomenament ha de cobrar el complement mensual, que equival al d’una coordinació, perquè suposa una responsabilitat afegida i més feina per al docent que ja té molt tensada la jornada laboral. Naturalment, totes les coordinacions, en tant que responsabilitats específiques, han de constar a l’expedient del docent i s’han de poder comptar com a mèrit.

Formació

Considerem que per fer aquesta feina és necessària una formació específica, que no ha de ser voluntària i que s’ha de fer dins l’horari lectiu del professorat. Aquestes són les condicions que hem defensat des de la creació d’aquesta figura.

El Departament d’Educació ofereix un curs telemàtic de nivell bàsic de 30 hores (Seguretat i salut laboral: Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic). Cal consultar els plans de formació de zona.

També s’ofereixen cursos de nivell bàsic als CSCST (Centres de Seguretat i Salut dels treballadors/es del Departament de Treball de la Generalitat) de cada territori, així com a l’Escola d’Administració de Catalunya.

Volem denunciar que sembla que el Departament d’Educació considera que els i les coordinadores de prevenció dels centres ja estan formats. Sabem que això no és cert, ja que moltes persones agafen el càrrec per primer cop aquest curs i d’altres encara no s’han pogut formar. D’altra banda, cal oferir formació continuada a més de la inicial o bàsica. A més, entenem que aquesta formació s’hauria de complementar amb formació de primers auxilis, no tan sols específicament per als coordinadors/es de riscos, sinó com a formació universal per a tot el claustre.

Informació

Demanem que no s’obligui l’última persona que arriba al centre a agafar aquest càrrec, especialment si no té cap mena de formació. Abans se li haurien d’explicar adequadament totes les característiques i condicions laborals i, el que és més important, hauria de comptar amb el suport del conjunt de treballadores i treballadors del centre. Seria bo que les persones que l’agafessin tinguessin una continuïtat per tal de guanyar experiència, pràctica i formació en el centre.

1 Coordinació

Funcions

Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions del director o directora del centre.

Feines a fer

Recollir el màxim d’informació sobre salut laboral i facilitar-ne la difusió.

Anar a les reunions que la Secció de Prevenció de Riscos Laborals convoqui per als coordinadors/es i informar-ne el centre.

Comunicar a la Secció del Servei de Prevenció tots els incidents o dubtes respecte a possibles riscos en el centre.

Com fer-ho:

 • Conèixer i tenir accés als procediments, instruccions, notes de prevenció laboral i altres documents per dur a terme la feina amb precisió.

Intranet d’Educació→ Portal de centre → Seguretat

Intranet d’Educació → Serveis al personal → Prevenció de riscos laborals1

1La millor manera d’utilitzar els enllaços és anar a la web d’USTEC·STEs (IAC) (https://www.sindicat.net) a l’apartat de Professorat > Salut Laboral > Què vols saber sobre. A la pestanya “Coordinadors/es de riscos laborals” hi trobareu l’apartat “Guia extensa amb normativa per a desenvolupar les funcions de coordinador/a de riscos” (https://www.sindicat.net/coordinadors-es-de-riscos-laborals/#guia)

 • Recollir els problemes de salut del professorat relacionats amb la feina i informar-ne al Servei de Prevenció.

Legislació i documentació:

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE 269, de 10/11/1995)
 • Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament (DOGC 3152, d’1/6/2000)
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció i document amb els aspectes rellevants
 • Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
 • Pla de prevenció de riscos del Departament d’Educació
 • Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als centres de treball (BOE 97, de 23/04/1997)
 • Directiva del Consell 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut als centres de treball
 • Reial decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
 • Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a l’ús d’equips amb pantalles de visualització (INSHT)
 • Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics
 • Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.

2 Plans d’emergència

Funcions

Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació.

Feines a fer

Actualitzar els plànols del centre en funció dels canvis realitzats alhora que s’actualitza el pla d’emergència.

Comunicar al Servei de Prevenció el resultat del simulacre.

Verificar si totes les instal·lacions de gas, electricitat, aigua, calefacció (calderes), alarmes, etc. estan en condicions correctes, i si les empreses de manteniment corresponents les tenen actualitzades.

Com fer-ho:

Simulacre general obligatori durant el 1r trimestre cada any.

Altres simulacres específics: menjador, cuina, laboratori, llar d’infants, tallers.

Preparació i realització de sessions informatives per als tutors i tutores perquè puguin transmetre la informació a l’alumnat.

Preparació i realització de sessions informatives per a tots els treballadors i treballadores del centre perquè tothom sàpiga quina és la seva funció en el moment de posar el pla d’emergència en marxa.

Realització de documentació: cartells, fulletons, etc.

Legislació i documentació:

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, article 20 (BOE 269, de 10/11/1995)
 • Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE 97, de 23/4/1997)
 • Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (DOGC 6824, de 5/3/2015)
 • Pla d’emergència del centre educatiu
 • Pla d’emergència del centre docent per a llars d’infants

3 Revisions de la senyalització

Funcions

Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d’emergència, amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i funcionalitat.

Feines a fer

Cal revisar:

L’actualització i la validesa de la senyalització del centre.

La viabilitat de les sortides d’emergència.

El funcionament de l’enllumenat d’emergència.

Legislació i documentació:

 • Reial decret 485/1997, 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut al treball i extracte de les disposicions mínimes
 • Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos sobre senyalització de seguretat i salut

4 Revisions del pla d’emergència

Funcions

Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els telèfons i l’estructura.

Feines a fer

Veure quines persones amb discapacitat hi ha al centre i tenir un protocol clar per evacuar-les.

Revisar les funcions dels responsables en cas d’una emergència.

Contactar amb els bombers perquè coneguin la situació i característiques del centre.

Comprovar que els telèfons imprescindibles són a l’abast:

Central d’emergències: 112.

Empreses de manteniment.

Centres sanitaris:

Públics (urgència vital).

De mútues mèdiques privades (per al personal de MUFACE).

De la mútua ASEPEYO (personal laboral i personal docent interí/substitut).

Legislació i documentació:

5 Revisió dels equips de lluita contra incendis

Funcions

Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les revisions oficials.

Feines a fer

Revisar el bon estat i la correcta ubicació dels extintors i de les boques d’incendi exteriors i la caducitat de la revisió per part de l’empresa.

Revisar que les portes d’emergència estiguin viables (a vegades són tancades perquè els alumnes no puguin sortir).

Com fer-ho:

Revisar-ho de tant en tant, ja que en un centre escolar els extintors són sovint buidats o els treuen l’anella i queden inutilitzats.

Trucar l’empresa de manteniment quan la validesa del timbrat estigui caducada.

6 Actuacions d’ordre i neteja

Funcions

Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.

Feines a fer

 • Intentar establir, d’acord amb el professorat, personal laboral, personal de neteja i PAS, unes pautes d’ordre i neteja: als magatzems de materials, a les aules i laboratoris, a la sala de calderes, al local dels comandaments elèctrics, als passadissos, als tallers d’FP, etc.

Com fer-ho:

Cal implicar els caps de seminari i departament perquè estableixin les pautes dels seus espais.

Explicar clarament a tota la gent involucrada la importància de les pautes d’ordre i neteja.

Legislació i documentació:

7 Coordinació de l’activitat empresarial

Funcions

Donar suport al director o la directora del centre per formalitzar la coordinació de l’activitat empresarial.

Feines a fer

Donar suport, si s’escau, quan s’iniciï el procediment operatiu.

En cas d’activitats delegades o formalitzades per conveni, s’ha d’engegar el procediment abans de l’inici de les activitats.

Si s’escau, vetllar pel compliment, per part de les empreses, entitats o persones físiques alienes que fan l’activitat, de les instruccions i de les mesures preventives que s’hagin d’aplicar.

Legislació i documentació:

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE 269, de 10/11/1995) 
 • Reial decret 171/2004, de 30 de gener, que desplega l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials (BOE 27, de 31/1/2004)
8 Notificació d’accidents

Funcions

Donar suport al director o directora del centre per formalitzar i trametre als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona el Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional.

Feines a fer

Informar les direccions de l’obligació del centre de comunicar els accidents de treball/en acte de servei, in itínere o in mission a la direcció de ST i a la Secció de Prevenció de Riscos.

Informar els treballadors i treballadores del Departament d’Educació de la importància de la correcta comunicació dels incidents i accidents de treball (sobretot pel que fa a possibles seqüeles).

Recollir les dades de la persona que vol ser assistida i dels centres assistencials sanitaris de les entitats mèdiques privades del personal docent adscrit a MUFACE o dels centres de la persona corresponent que vol ser assistida d’ASEPEYO o de la mútua d’accidents de la zona per a la resta de personal dependent del Departament d’Educació.

Legislació i documentació:

9 Col·laboració en la investigació d’accidents

Funcions

Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin al centre docent.

Feines a fer

Recollir el màxim d’informació sobre l’incident o l’accident ocorregut.

Recollir els incidents i accidents que es produeixin al centre.

Explicar bé a la direcció i al claustre quin és el procediment per al reconeixement d’accident o malaltia professional.

Legislació i documentació:

10 Avaluacions i control de riscos

Funcions

Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.

Feines a fer

Acompanyar els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals durant la visita al centre.

Informar-los dels incidents/accidents que s’han produït al centre, així com de qualsevol circumstància que es pugui considerar d’interès.

Realitzar consultes d’assessorament als tècnics en matèria de seguretat i salut laboral.

Recollir els comunicats de risc que aporta el personal del centre i la resta de la comunitat educativa.

Recollir informació sobre les possibles alteracions de la salut de les persones que treballen al centre amb relació a les malalties professionals o relacionades amb el treball.

Informar sobre les situacions de risc especials:

Risc durant l’embaràs.

Adaptacions o canvi del lloc de treball per motius de salut.

Assetjament en l’àmbit laboral.

Legislació i documentació:

 • Avaluació de riscos laborals
 • Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals
 • Riscos laborals i consells per prevenir-los (Departament de Treball)
 • Avaluació de riscos (Departament d’Educació, cal codi ATRI per accedir-hi): inclou informació sobre els diferents tipus d’avaluació de riscos, les fitxes de riscos per lloc de treball i un llistat dactivitats perilloses
 • Comunicat de risc

Malalties professionals:

 • Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s’estableix el model de comunicat de malaltia professional, es dicten normes per a la seva elaboració i transmissió i es crea el corresponent fitxer de dades personals
 • Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la seguretat social i s’estableixen els criteris per a la seva notificació i registre

Risc durant l’embaràs:

Adaptacions i canvis de lloc de treball per motius de salut:

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos, article 25
 • Full informatiu 139 (USTEC·STEs): Adaptacions i/o canvis de lloc de treball per motius de salut

Assetjament psicològic en l’àmbit laboral i assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual:

11 Formació en matèria de prevenció

Funcions

Promoure i potenciar la formació del personal del centre en matèria de prevenció de riscos laborals.

Feines a fer

Recollir dades i donar publicitat dels cursos relacionats amb la seguretat i la salut laboral.

Demanar a la direcció que sol·liciti al Departament cursos en el centre sobre prevenció de riscos laborals (PRL).

Recollir propostes de formació específica per a les necessitats del centre en temes de prevenció de riscos laborals.

Proposar als centres de recursos la realització a la zona o al centre de cursos sobre prevenció de riscos laborals.

Informar el claustre de l’organització en prevenció del Departament d’Educació.

Informar el claustre sobre la legislació bàsica de prevenció de riscos laborals.

Documentació:

Formació

Informació

12 Continguts curriculars de prevenció

Funcions

Col·laborar amb el professorat en les etapes educatives que escaigui, per desenvolupar, dins el currículum de l’alumnat, continguts de prevenció de riscos.

Feines a fer

Informar el personal docent dels materials publicats en matèria de prevenció de riscos laborals.

Documentació:

 • No Badis!: La prevenció des de l’escola
 • ERGA 95 Educació infantil (INSST): Propostes de joc per abordar la seguretat i salut
 • ERGA Primària Transversal (INSST): Material per als diferents temes sobre prevenció
 • ERGA 114FP (INSST): Material perquè l’alumnat desenvolupi actituds positives davant la prevenció de riscos laborals
 • Dossier d’activitats de seguretat i salut laboral
 • Les pel·lícules de Napo: En Napo és un personatge de dibuixos animats que s’expressa sense paraules i permet explorar àrees que no serien possibles en pel·lícules de teatre o documentals. Ell és indestructible i etern, a diferència dels treballadors que estem tractant de protegir.

 

Enllaç pàgina fulls d2 rectificat en 72 ppp