Definicions

L'ESCOLA RURAL O ESCOLA DE POBLE és cadascuna de les escoles que no arriben a tenir tots els nivells educatius, malgrat tenir o estar en disposició d'acollir tots els nivells, i per tant sense arribar a tenir una aula per a cadascun dels nivells i permetre l'organització d'una escola graduada.

Dins de l'escola rural ens podem trobar:

  •       LA ZER  ( Zona Escolar Rural)

Agrupació d'escoles rurals públiques escampades per diverses poblacions que comparteixen un projecte educatiu comú i, també, professorat itinerant, serveis i recursos administratius a fi d'optimitzar recursos. L'objectiu de les ZER consisteix a promoure la col.laboracio entre els centres i les corresponents comunitats educatives, i incentivar la relació entre docents i la socialització entre alumnes. Entre les escoles que la componen, n'hi ha una, normalment la més gran, que és la capçelera, espai de referència per als itinerants i seu habitual dels claustres de ZER.

Les ZER, fruit de la col.laboració espontània de diversos centres a partir d'inicis de la dècada dels vuitanta, van ser creades administrativament el 1988, arran del Decret 195/1998. A l'octubre del 2014 n'hi havia 89.

 

  •        ESCOLES CÍCLIQUES/ ESCOLES INCOMPLERTES QUE NO FORMEN PART DE CAP ZER

Centres educatius independents constituïts per diversos grups d'alumnes de diferents edats (sovint per cicles, d'aquí el nom). Aquest tipus d'agrupaments, amb plantilles variables segons el nombre de grups, també són considerats com "escoles incompletes que no formen part d'una ZER".

Centre educatiu independent, constituït per una única aula i amb menys de deu alumnes d'edat diverses. Normalment es troben en petits nuclis rurals. Solen estar a càrrec de dos mestres. L'Administració en la resolució de plantilles, les considera com "escoles incompletes que no formen part d'una ZER".

  •        ESCOLA UNITÀRIA

Centre educatiu independent, constituït per una única aula i amb menys de deu alumnes d'edat diverses. Normalment es troben en petits nuclis rurals. Solen estar a càrrec de dos mestres. L'Administració en la resolució de plantilles, les considera com "escoles incompletes que no formen part d'una ZER".