Coordinadors/es de riscos laborals

Per a USTEC·STEs el coordinador/a de prevenció de riscos laborals és una figura molt important per aconseguir una bona prevenció als centres i per ajudar que es puguin detectar totes aquelles mancances que encara hi ha, que per Llei estan reconegudes i que l’Administració de vegades oblida. Creiem que, després dels anys que portem d’implantació d’aquest càrrec, l’Administració encara no té clar la necessitat d'aquest. Altrament no s’entén que segueixi sense millorar-ne les condicions de treball (sobretot la coordinació i les dotacions horàries) i sense oferir una formació en horari de treball que serveixi realment per poder portar a terme la seva activitat adequadament. Després de tants anys ja no hi ha excuses que valguin.

Els beneficis que ens pot comportar una bona aplicació de la Llei de prevenció són tants que hem de continuar decidits a treballar per aconseguir que la realització de les tasques de coordinació de prevenció de riscos d’un centre no depengui del voluntarisme sinó de l’establiment dels paràmetres exigibles per fer-la ben feta. 

 

Origen, funcions i nomenaments

Què reclama USTEC-STEs per als i les coordinadors de prevenció de riscos?

Eina – Guia pràctica 

Guia extensa amb normativa per a desenvolupar les funcions de coordinador/a de riscos 

    

Origen, funcions i nomenaments

Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Educació (DOGC núm. 3152, d'1.6.2000).  L'article 12 defineix la designació d’aquesta figura en tots els centres de treball dependents del Departament d'Educació. 

Article 12

A cada centre de treball del Departament d’Educació es designarà una treballadora o un treballador amb les funcions de promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i prevenció de riscos laborals, supervisar les condicions del lloc de treball i potenciar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest camp. En els centres docents i serveis educatius la designació correspondrà a la directora o director.

Aquestes persones actuaran d’acord amb les directrius del cap de Secció de Prevenció de Riscos Laborals de la corresponent delegació territorial.

El claustre dels centres docents haurà de vetllar pel desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de salut laboral i estil de vida saludables.

 

 • Funcions. Les funcions que han de exercir els coordinadors i coordinadores de prevenció de riscos laborals estan definides a les Instruccions d’inici del curs  i són les mateixes per a tots els centres educatius d’ensenyaments no universitaris, si bé estan diferenciades per etapes educatives . Les podeu trobar a la Intranet del Departament d'Educació seguint aquesta adreça Portal de centre » Normativa » Documents d'organització i gestió (cal codi ATRI per accedir-hi)
 • Nomenaments. S’han de nomenar en tots els centres. En tots els casos la designació correspondrà a les direccions que ho hauran de comunicar als serveis territorials corresponents. Encara queden centres on no s’ha nomenat ningú per a aquest càrrec com són entre d’altres els serveis educatius i les llars d’infants i no sabem quan es farà.

 

Què reclama USTEC-STEs per als i les coordinadors de prevenció de riscos?

 

polsador

 

 

USTEC·STEs continua demanant que, a part que tots els treballadors i treballadores puguin ser coordinadors, el Departament revisi i determini en quins centres encara no s’ha nomenat aquesta figura i que no en retardi més el nomenament. Primer de tot per poder treballar i avançar en els temes de salut, i en segon lloc perquè hi estan obligats pel seu propi decret des de l’any 2000.

 

 

 

1. Condicions de treball

1.1 Dotacions horàries. Tant a primària com a secundària, igual que els altres coordinadors/es, forma part del còmput global d’hores a distribuir per part de l’equip directiu Per tant, o resten hores de les coordinacions ja existents o en deixen sense a la coordinació de prevenció de riscos. Demanem per tant una dotació horària específica.

1.2 Dotacions econòmiques. Les coordinadores i els coordinadors de riscos de tots els centres de fins a una línea i les ZER cobren un complement mensual equivalent al d’una coordinació. Cal que totes les persones nomenades comprovin que el seu nomenament ha estat enviat als Serveis Territorials. Davant d’aquesta realitat, USTEC·STEs continuarà reclamant les dotacions horàries suficients per poder fer la nostra feina dignament i en condicions. I si l’Administració considera que ha d’estar remunerat, que el complement es faci extensiu a tothom que tingui nomenamen

1.3 Formació. USTEC·STEs continua considerant que per poder fer aquesta feina és necessari tenir una formació específica, que no ha de ser voluntària i que s’ha de fer dins de l’horari lectiu del professorat. Aquestes són les condicions que hem defensat des del mateix moment que es va crear aquesta figura, i entenem que si no és possible fer formació en horari lectiu, s'ha de compensar tal i com preveu la LPRL en l'article 19. Volem denunciar que sembla que el Departament d’Educació considera que els i les coordinadores de prevenció dels centres ja estan formats! Sabem que això no és cert, ja que moltes persones agafen el càrrec per primer cop cada curs.

El Departament d’Educació, ofereix  un curs telemàtic de nivell bàsic (30 hores) a través de la XTEC. Cal consultar els plans de Formació de zona. Podeu trobar més informacio a la pestanya On podem aprendre sobre prevenció de riscos a la feina? També s’ofereixen cursos de nivell bàsic en els CSSL (Centres de Seguretat i Salut dels treballadors/es del Departament de Treball de la Generalitat) de cada territori. Podeu trobar més informacio a la pestanya On podem aprendre sobre prevenció de riscos a la feina?

1.4 Informació. Demanem que no s’obligui a agafar aquests càrrecs a les persones últimes d’arribar al centre i que abans se’ls expliqui adequadament totes les seves característiques i condicions laborals i, el que és més important, que tinguin el suport del conjunt de treballadores i treballadors del centre. Seria bo que les persones que ho agafessin tinguessin una continuïtat durant un temps per poder tenir més experiència, pràctica i formació en el centre.

 

2 – USTEC·STEs continua pensant que hem d’avançar, però que cal fer-ho amb coherència i responsabilitat, facilitant la feina al professorat i establint unes condicions de treball que permetin d’assumir-ne les responsabilitats de forma òptima i adequada. Creiem que no és aquesta la línia que segueix el Departament, i és per això que exigim:

– Que els coordinadors/es siguin presents en tots els centres de treball dependents del Departament.
-Que els coordinadors/es rebin la formació necessària dins del seu horari lectiu.
-Que la formació dels coordinadors/es sigui adequada i suficient.
-Que els coordinadors/es tinguin reduccions horàries per fer adequadament la seva feina.
-Que les responsabilitats i les funcions dels coordinadors/es estiguin relacionades amb la formació que reben i no pas amb el voluntarisme del professorat.
-Que qualsevol treballador/a pugui ser coordinador/a de riscos del seu centre.
-Que el Departament en general i els equips directius i els inspectors/es de zona en particular prenguin consciència de la necessitat de la feina del coordinador/a de prevenció de riscos laborals.

 

 

USTEC·STEs ha lluitat i lluitarà perquè els treballadors i les treballadores encarregats de dinamitzar els temes de salut als centres tinguin les millors condicions per desenvolupar la seva feina, en el benentès que les variables de formació i temps són imprescindibles per aconseguir-ho.

 

La salut laboral és un tema en el qual tothom s’ha d’implicar, i el Departament el primer ja que, a més, ha de donar exemple.

 

 

 

Eina – Guia pràctica

 

eina coord

 

 

 

Guía pràctica per a coordinadors/es de prevenció de riscos laborals

 

 

 

 

 

Guia extensa amb normativa per a desenvolupar les funcions de coordinador/a de riscos

 

 

Funcions

 

 

Feines a fer

 

Com fer-ho. Normativa i Legislació.

 

 

1– Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions del director o directora del centre.

 

 

 

 

 

 

 • Recollir el màxim d’informació sobre salut laboral i facilitar-ne la seva difusió.

 

 • Anar a les reunions que la Secció de Prevenció de Riscos Laborals convoqui per els coordinadors i informar-ne al centre.

 

 • Comunicar a la Secció del Servei de Prevenció tots aquells incidents o dubtes respecte a possibles riscos en el centre.

 

 • Salut laboral USTEC·STEs  http://salut.sindicat.net/
 • Seguretat i salut, Procediments, instruccions, notes de prevenció laboral i altres documents per dur a terme la feina amb seguretat. Intranet d’Educació » Portal de centre » Seguretat / Intranet d’Educació » Serveis al personal » Prevenció de riscos laborals (es necessita la clau de l’Atri per accedir a la intranet del Departament d’Educació ).
 • A través de webs i revistes de l’Administració, de sindicats,  de mútues.
 • Recollir els problemes de salut del professorat relacionats amb la feina i informar-ne al Servei de Prevenció.

 

Legislació i Documentació:

 

 

 

2 Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Actualitzar els plànols del centre en funció dels canvis realitzats al mateix temps que s’actualitza el pla d’emergència.
 • Comunicar al Servei de Prevenció el resultat del simulacre..
 • Verificar si totes les instal·lacions de gas, electricitat, aigua, calefacció (calderes), alarmes, etc.. estan en condicions correctes, i si les empreses de manteniment corresponents les tenen actualitzades.

 

 

 • Simulacre general obligatori: durant el 1r trimestre cada any. 
 • Altres simulacres més específics poden ser:

– menjador 
– cuina 
– parvulari  
– tallers

 • Preparació i realització de sessions informatives pels tutors i tutores que la puguin transmetre als alumnes.
 • Preparació i realització de sessions informatives per tots els treballadors i treballadores del centre per què tothom sàpiga quina és la seva funció en el moment de posar el pla d’emergència en marxa.
 • Realització de documentació: cartells, fulletons, etc. 

Legislació i Documentació:

 

Seguridad en el trabajo (115) (INSHT http://www.insht.es/portal/site/Insht/)

Aparatos a presión (61)

Atmósferas explosivas (3)

Construcción (10)

Electricidad (1)

Equipos de trabajo (22)

General (3)

Máquinas (4)

Aparatos de elevación y manutención (15)

Incendios, emergencias y evacuación (16)

Productos químicos (6)

Accidentes graves (5)

Accidentes graves (5)

 

3- Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d’emergència, amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i funcionalitat.

 

 • Revisar L’actualització i la validesa de la senyalització del centre.
 • La viabilitat de les sortides d’emergència.
 • El funcionament de l’enllumenat d’emergència.

 

 

Legislació i Documentació:

 

4 – Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els telèfons i l’estructura.

 

 • Veure quines persones discapacitades hi ha en el centre i tenir un protocol clar per evacuar-les.
 • Revisar les funcions dels responsables en el cas d’una emergència.
 • Contactar amb els bombers perquè coneguin la situació i característiques del centre.
 • Comprovar que els telèfons imprescindibles són a l’abast: Central d’emergències: 112 Empreses de manteniment Centres sanitaris:
 • Públics (urgència vital)
 • De mútues mèdiques privades (per al personal de MUFACE)
 • De la Mútua ASEPEYO (personal laboral i personal docent interí/substitut).

 

 

Legislació i Documentació:

 

 

5– Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les revisions oficials.

 

 • Revisar el bon estat i la correcta ubicació dels extintors i de les boques d’incendi exteriors i la caducitat de la revisió per part de l’empresa.
 • Revisar que les portes d’emergència estiguin viables ( a vegades es tenen tancades per que  els alumnes no puguin sortir)

 

 

 • Fer-ho de tant en tant ja que en un centre escolar els extintors són sovint buidats o els treuen l’anella i queden inutilitzats.
 • Trucar a l’empresa de manteniment quan la validesa del timbrat estigui caducada.

 

 

6 – Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.

 

 • Intentar posar d’acord amb els professorat i les persones de neteja i el PAS, unes pautes d’ordre i neteja:

 

 • en els magatzems de materials
 • en les aules i laboratoris
 • en la sala de calderes
 • en el local dels comandaments elèctrics
 • passadissos
 • en els tallers de FP, etc.

 

 

 • Cal implicar als caps de seminari i departament per que posin les pautes dels seus espais.
 • Explicar clarament a les persones del Pas i de neteja la importància de les pautes d’ordre i neteja.

 

 

7 – Donar suport al director o la directora del centre per formalitzar la coordinació de l’activitat empresarial.

 

 • Donar suport, si s’escau, quan s’inicii el procediment operatiu.

 

 • En cas d’activitats delegades o formalitzades per conveni, s’ha d’iniciar el procediment abans de l’inici de les activitats.

 

 • Pot vetllar, si s’escau, pel compliment, per part de les empreses, entitats o persones físiques alienes que fan l’activitat, de les instruccions i de les mesures preventives que s’hagin d’aplicar.

 

 

Legislació i Documentació:

 • LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995 http://goo.gl/uYTSQE
 • Intranet d’Ensenyament » Portal de centre » Serveis al personal » Prevenció de riscos laborals- Coordinació d’activitats empresarials (cal codi Atri)

 

 

8 – Donar suport al director o directora del centre per formalitzar i trametre, als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, el “Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional”.

 

 

 • Informar les direccions de l’obligació que té el Centre de comunicar els accidents de treball/en acte de servei, acc. “in itínere” i “in mission” a la direcció de SSTT i a la Secció de Prevenció de Riscos.

 

 • Informar als treballadors i treballadores del departament d’Educació sobre la importància de la correcta comunicació dels Accidents de Treball (sobretot quant a possibles seqüeles).

 

 • Recollir les dades dels Centres assistencials sanitaris de les entitats mèdiques privades del personal docent adscrit a MUFACE i del nom de la persona corresponent que vol ser assistida i dades dels Centres assistencials d’ASEPEYO

 

 

Legislació i Documentació:

 

 

 

9– Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent.

 

 • Recollir el màxim d’informació sobre l’incident i o l’accident ocorregut.

 

 • Recollir els incidents i accidents que es produeixin en el centre.

 

 • Explicar be a la direcció i al claustre quin és el procediment per reconeixement de accident o malaltia professional

 

 

Legislació i Documentació:

 

 

10 – Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.

 

 • Acompanyar als Tècnics del Servei de Prevenció de riscos laborals, durant la seva visita al Centre.

 

 • Informar als Tècnics dels incidents/accidents que s’han produït al Centre, així com qualsevol circumstància que es pugui considerar d’interès.

 

 • Realitzar consultes d’assessorament als Tècnics en matèria de Seguretat i Salut laboral.

 

 • Recollir els comunicats de risc que aporta el personal del Centre i resta de la Comunitat Educativa.

 

 • Recollir informació sobre les possibles alteracions de la salut de les persones que treballen en el centre en relació a les malalties professionals o relacionades amb el treball.

 

 • Informar sobre les situacions de risc especials:
 • Risc durant l'embaràs
 • Adaptacions o Canvi del lloc de treball per motius de salut.
 • Assetjament psicològic en l'àmbit laboral

 

 

Legislació i Documentació:

 

Avaluacions de riscosFull informatiu Ustec-Stes 349

EL Reial Decret 486/1997Article 7. Condicions ambientals :En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25º C.

Per comunicar al Departament el risc per temperatures altes, es pot fer servir el comunicat de risc, tal com està a continuació "Comunicat de risc de temperatures altes". El coordinador/a el trametrà per correu electrònic, fax, correu urgent o verbalment al cap de secció dels Serveis Territorials corresponent. En el cas que sigui verbalment, amb posterioritat, li farà arribar per escrit.
Caldria enviar-ne una còpia al director/a del SSTT i a un/a delegat/a de prevenció del Comitè de seguretat i salut corresponent al SSTT. En el nostre cas, la còpia s'ha d'enviar a salut@sindicat.net per poder fer-ne el seguiment en el sí del Comitè i poder presentar, si cal, la denúncia a la Inspecció de treball.

 

 

Malalties Professionals

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (CODIFICACIÓN)
Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales.
01 2L0101 Actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores.

 

RISC DURANT L'EMBARÀS

Subsidi per risc durant l'embaràs

               Subsidi per risc durant la lactància natural

 

Adaptacions i Canvis de lloc de treball per motius de salut

 

Assetjament psicològic en l'àmbit laboral

 

Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual

 

 

 

 

11 – Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de  prevenció de riscos laborals.

 

 • Recollir dades i donar publicitat dels cursos relacionats amb la Seguretat i la Salut Laboral.

 

 • Demanar a la direcció que demani al Departament cursos en el centre sobre PRL

 

 • Recollir propostes de formació específica per les necessitats del centre  en temes de Prevenció de riscos laborals.

 

 • Proposar als Centres de Recursos, la realització de cursos en matèria de PRL a realitzar en la zona o en el Centre. 

 

 • Informar al claustre de la organització a nivell de prevenció del Departament d’Educació. 

 

 • Informar al claustre sobre la legislació bàsica de Prevenció de Riscos Laborals

 

 

Formació

 

Informació

 

Legislació i Documentació :

 

 

 

12 – Col·laborar amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.

 

 

 

 

 

 

 • Informar al personal docent dels materials publicats en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

 • No Badis!.   http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm    
 • ERGA-Educación Infantil és una publicació digital del INSST que parteix de propostes de joc per abordar el tema de la seguretat i salut.          
 • ERGA-Primaria Transversal (5ª edicició) és una publicació digital del INSST. El seu principal objectiu és que es pugui utilitzar com a material per als diferents temes sobre prevenció.
 • ERGA -FP és una publicació digital del INSST. El seu principal objectiu és que l’alumnat desenvolupi actituds positives davant la prevenció de riscos laborals.
 • Les pel·lícules de NAPO. Napo és un personatge de dibuixos animats, s’expressa sense paraules, i pot explorar àrees que no serien possibles en pel·lícules de teatre o documentals. Ell és indestructible i etern, a diferència dels treballadors que estem tractant de protegir.

 

 

 

T'ha servit la informació? Ens pots ajudar a millorar la web responent a aquesta petita enquesta