Normativa

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8745, de 5.9.2022).

RESOLUCIÓ EDU/3325/2022, de 25 d’octubre, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.


Terminis previstos

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022.
Llista provisional de persones admeses i excloses: previsió primera setmana de novembre de 2022.
Reclamacions contra la llista provisional: en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució.
Llista definitiva de persones admeses i excloses: transcorregut el termini de 10 dies per les reclamacions.
Llista provisional de valoració de mèrits: (previst) 16 de febrer de 2023.
Termini de presentació de reclamacions contra la valoració de mèrits: (previst) del 17 de febrer al 2 de març de 2023.

 

Accés a la sol·licitud

Sol·licitud de participació (amb codi d’usuari GICAR)

Sol·licitud de participació (amb certificat digital)


Informació general del concurs-oposició

Sol·licitud (punt 3)

Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un únic formulari de participació.
Accés: oposicionsdocents.gencat.cat.
Les persones que desitgin participar en més d’una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d’aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari.
Molt IMPORTANT!: Una vegada s’hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l’ordre de preferència ni fer-ne un de nou.

Al·legació de mèrits (punt 3.1)

En el procés de sol·licitud es carreguen automàticament les dades que consten al registre informàtic del Departament d’Educació. La informació que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació s’ha d’introduir manualment, així com incorporar la documentació justificativa corresponent en el formulari de participació. L’aspirant pot al·legar altres mèrits que consideri, abans de trametre el formulari, tot incorporant-hi els documents justificatius.
Només es valoraran els mèrits que s’al·leguin en el formulari de la sol·licitud de participació i un cop tramitada, no se’n podran al·legar de nous.

Tribunals (punt 6)

Es nomena un tribunal únic per a cada especialitat convocada.
Es poden constituir tribunals de selecció amb diferents especialitats per a les especialitats convocades en què el nombre d’aspirants sigui reduït. Cal garantir, sempre que sigui possible, que en la composició hi hagi representació de funcionaris de totes aquestes.
Per participació voluntàriament a tribunals: termini del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022

Barem de mèrits (punt 7)

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de publicació de la convocatòria al DOGC 5 de setembre de 2022.
La puntuació màxima de valoració de tots els mèrits és de 15 punts.
Experiència docent prèvia: màxim 7 punts (punt 7.1)
Formació acadèmica: màxim 3 punts (punt 7.2)
Altres mèrits: màxim 5 punts (punt 7.3 )

Criteris per resoldre empats (punt 8.3)

a) Major temps d’experiència docent en llocs de treball del mateix cos i especialitat respecte del qual s’hagi sol·licitat la participació com a primera opció en centres públics (apartat 7.1.1).
b) Major temps d’experiència docent en llocs de treball en altres especialitats del mateix cos respecte del qual s’hagi sol·licitat la participació com a primera opció en centres públics (apartat 7.1.2).
c) Major temps d’experiència docent en llocs de treball en altres especialitats d’altres cossos diferents respecte del qual s’hagi sol·licitat la participació com a primera opció en centres públics (apartat 7.1.3)
d) Major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents apartats de primer nivell, pel mateix ordre en què apareix en el barem (7.1, 7.2 i 7.3).
e) Major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents subapartats de segon nivell, pel mateix ordre en què apareix en el barem (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.3.1 i 7.3.2).
e) Major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents subapartats de tercer nivell, pel mateix ordre en què apareix en el barem (7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3, 7.2.4.4 i 7.2.4.5).

Nomenament de personal funcionari de carrera

A efectes des de l’1 de setembre de 2023.


Places ofertades per cos

Cos de professors d’ensenyament secundari

Codi

Especialitat

Places

501

Administració d’empreses

80

502

Anàlisi i química industrial

25

503

Assessoria i processos d’imatge personal

24

504

Construccions civils i edificacions

5

505

Formació i orientació laboral

113

506

Hoteleria i turisme

27

507

Informàtica

129

508

Intervenció sociocomunitària

91

509

Navegació i instal·lacions marines

5

510

Organització i gestió comercial

55

511

Organització i processos de manteniment vehicles

26

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

28

513

Organització i projectes de sistemes energètics

8

514

Processos de cultiu aqüícola

1

515

Processos de producció agrària

10

516

Processos en la indústria alimentària

8

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

20

518

Processos sanitaris

46

519

Processos i mitjans de comunicació

12

520

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

4

522

Processos i productes d’arts gràfiques

5

523

Processos i productes de fusta i moble

4

524

Sistemes electrònics

12

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

24

AL

Alemany

14

AN

Anglès

621

AR

Aranès

1

CN

Biologia i geologia

368

DI

Dibuix

278

ECO

Economia

96

EF

Educació física

326

FI

Filosofia

130

FQ

Física i química

270

FR

Francès

103

GE

Geografia i història

604

GR

Grec

20

IT

Italià

1

LA

Llatí

64

LC

Llengua catalana i literatura

520

LE

Llengua castellana i literatura

528

MA

Matemàtiques

554

MU

Música

166

PSI

Orientació educativa

523

TEC

Tecnologia

336

Total

6.285

 

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi Especialitat

Places

601

Cuina i pastisseria

37

602

Equips electrònics

7

603

Estètica

24

604

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

4

605

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids

4

606

Instal·lacions electrotècniques

26

607

Instal·lació i equips de criança i cultiu

1

608

Laboratori

7

609

Manteniment de vehicles

51

610

Màquines, serveis i producció

6

611

Mecanització i manteniment de màquines

41

612

Oficina de projectes de construcció

3

614

Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris

3

615

Operacions de processos

7

616

Operacions i equips de producció agrària

4

617

Patronatge i confecció

6

618

Perruqueria

30

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

38

620

Procediments sanitaris i assistencials

89

621

Processos comercials

36

622

Processos de gestió administrativa

58

623

Producció en arts gràfiques

6

625

Serveis a la comunitat

75

626

Serveis de restauració

9

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

81

628

Soldadures

10

629

Tècniques i procediments d’imatge i so

5

Total

668

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Codi

Especialitat

Places

133

Alemany

20

134

Àrab

3

135

Italià

4

136

Japonès

1

137

Portuguès

1

138

Rus

4

139

Xinès

3

190

Espanyol

6

192

Francès

26

193

Anglès

58

195

Català

4

197

Neerlandès

1

198

Èuscar

1

199

Coreà

1

Total

133

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

Places

703

Construcció i restauració d’obres escultòriques

1

707

Dibuix artístic i color

14

708

Dibuix tècnic

5

709

Disseny d’interiors

9

710

Disseny de moda

1

711

Disseny de producte

1

712

Disseny gràfic

15

715

Fotografia

6

716

Història de l’art

5

719

Materials i tecnologia: conservació i restauració

1

720

Materials i tecnologia: disseny

3

721

Mitjans audiovisuals

6

722

Mitjans informàtics

2

723

Organització industrial i legislació

6

725

Volum

7

Total

82

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

Places

806

Enquadernació artística

1

809

Modelisme i maquetisme

1

812

Talla en pedra i fusta

2

813

Tècniques ceràmiques

3

817

Tècniques de patronatge i confecció

1

Total

8

Cos de mestres

Codi

Especialitat

Places

ALL

Audició i llenguatge

101

EES

Pedagogia terapèutica

857

INF

Educació infantil

1.312

PAN

Llengua estrangera: anglès

482

PEF

Educació física

402

PFR

Llengua estrangera: francès

8

PMU

Música

298

PRI

Educació primària

2.223

Total

5.683


Valoracions / Comunicats USTEC-STEs

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE PERSONAL DOCENT 18 de juliol de 2022

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE PERSONAL DOCENT 5 de juliol de 2022

Comunicat després de la Mesa Sectorial per l’estabilització (23 de maig de 2022)

Full 434 USTEC·STEs (IAC) OBJECTIU 15.000. Volem 15.000 places per al concurs de mèrits.

Full 427 USTEC·STEs (IAC): Objectiu 8%

En quina situació es troba l’estabilització del personal interí?


Xerrades informatives

* En constant actualització

Dijous 08
17:00 IES Montilivi, Girona

Dilluns 12
17:00 IES Dertosa, Tortosa
18:30 Telemàtica (Lleida) – https://meet.google.com/bjy-kbkp-owm
Nota: Demanem disculpes per no poder atendre totes les persones a la sessió telemàtica de Lleida, recordar que n’hi haurà una altra el dijous 15 de setembre, a la mateixa hora. Per als dubtes disposeu de la bústia: lleida@sindicat.net Gràcies!

Dimarts 13
16:30 Escola Joan Solans, Granollers (Maresme-Vallès Oriental)
17:00 IES Eugeni d’Ors (CRP de Badalona)
17:00 IES Montilivi, Girona
17.00 IES Montsià, Amposta
17:30 Complex educatiu, Tarragona (Laboral)
18:00 Només afiliació. Seu d’USTEC-STEs, Barcelona (València 524, escala A, entresòl 4)

Dimecres 14
10:00 Telemàtica (Cat Central) – https://meet.jit.si/catcentralustec
17:00 EscolaTomàs Raguer, Ripoll
17:00 Escola Salvador Dalí, Figueres
17:00 IES Julio Antonio, Móra d’Ebre
18:00 Ins Camps Blancs, Sant Boi
18:00 Telemàtica (Cat Central) – https://meet.jit.si/catcentralustec

Dijous 15
16:30 Centre Cívic Espai Gatassa, Mataró (Maresme-Vallés Oriental)
16:30 Escola Mas Clarà, La Bisbal
17:00 Escola Malagrida, Olot
17:00 Escola Pere Torrent, Lloret de Mar
17:30 Seu d’USTEC-STEs, Manresa (Vic 161, Baixos)
17:30 IES Terra Alta, Gandesa
17:30 Alberg Vic Xanascat (Av. d’Olímpia 4, Vic)
17:30 INS Baix a mar, Vilanova i la Geltrú
17:30 Servei d’ocupació La Fassina, Vilafranca del Penedès
18:30 Telemàtica (Lleida) – https://ja.cat/concursmerits
19:00 Seu d’USTEC-STEs, Manresa (Vic 161, Baixos)

Divendres 16
12:00 Telemàtica (EOI nacional) – https://meet.jit.si/concursmerits

Dimecres 21
11:00 Telemàtica (Tarragona) – https://meet.jit.si/concursmerits
12:00 Telemàtica (EOI nacional) – https://ja.cat/ConcursEOI
16:00 Centre Cívic Can Rull, Sabadell
17:00 Telemàtica (Tarragona) – https://meet.jit.si/concursmerits
18:00 Telemàtica (Baix Llobregat) – https://meet.jit.si/baixllobregatustec

Dijous 22
17:30 Casal Cívic Frederica Montseny, Av. Puigmal 137, Manlleu
18:00 INS Moisès Broggi, Barcelona