Auxiliar d’educació especial (D1)-AEE

El personal auxiliar d'educació especial (AEE) són professionals que pertanyen a la categoria D1 segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en el Document per a l'Oirganització i la Gestió dels Centres per al PAS i  PAE (2021-2022)