Prestació atur

Per demanar l’atur el termini és de 15 dies hàbils següents a la finalització del contracte (no es tenen en compte ni els dissabtes ni els diumenges ni els festius).

Compte! La quantia de la prestació es calcula en funció dels últims 6 mesos treballats i el percentatge de jornada.

Sobretot llegir les particularitats de cada servei territorial.

 

Tramitació atur

Què haig de fer si se m’acaba el nomenament?

1. Tanca el nomenament a l’aplicatiu.

2. Tramita l’atur: has de deixar passar 2,5 dies de vacances per mes treballat en el darrer nomenament per poder demanar hora.

Com s’ha de tramitar l’atur?

1. Sol·licita el certificat d’empresa (SEPE) per atur enviant un correu electrònic a cada servei territorial / Consorci d’Educació de Barcelona (indica-ho a l’assumpte del correu).

Al correu heu d’especificar-hi la informació següent: nom i cognoms, DNI, darrer centre de treball, data de cessament del nomenament.

Hi ha alguns serveis territorials que tenen un correu i un formulari específic per demanar l’atur. Mireu a l’apartat “Certificat d’empresa” que trobareu més avall d’aquesta pàgina per trobar les indicacions i formularis específics d’alguns serveis territorials.

NOTA: Els substituts que hagin treballat a jornada inferior a la sencera, hauran de sol·licitar al seu SSTT un certificat en què s’especifiqui que l’horari és de dilluns a divendres amb jornada d’1/3, 1/2 o la que sigui, ja que inclou horari al centre i de preparació de classes.

2. Inscriure’s com a demandant d’ocupació (Com m’haig d’inscriure?)

La inscripció per primer cop al SOC es podrà realitzar telefònicament trucant al número de l’oficina que us correspongui.

IMPORTANT: És important tenir en compte que per tramitar sol·licituds de prestacions és imprescindible la inscripció prèvia com a demandant d’ocupació.

3. Demana l’atur al SEPE (sepe.es)

Per a tenir dret a les prestacions que se’n deriven s’han de complir els següents requisits:

  • Període mínim de cotització: 360 dies.
  • No és necessari que aquests 360 dies s’hagin cotitzat de manera continuada.
  • Un professor interí es troba en situació legal d’atur quan s’extingeix el seu contracte de treball.
  • La durada de la prestació està en funció del temps d’ocupació cotitzat en els 6 anys immediatament anteriors a la situació legal d’atur.

4. Per consultar l’estat de la teva prestació des de la seu electrònica: enllaç. Si està reconeguda, podràs veure l’import i la durada.

 

Durada de la prestació:

Període d’ocupació Durada de la prestació
Des de 360 fins a 539 dies 120 dies
Des de 540 fins a 719 dies 180 dies
Des de 720 fins a 899 dies 240 dies
Des de 900 fins a 1.079 dies 300 dies
Des de 1.080 fins a 1.259 dies 360 dies
Des de 1.260 fins a 1.439 dies 420 dies
Des de 1.440 fins a 1.619 dies 480 dies
Des de 1.620 fins a 1.799 dies 540 dies
Des de 1.800 fins a 1.979 dies 600 dies
Des de 1.980 fins a 2.159 dies 660 dies
Des de 2.160 dies 720 dies

 

Quantia

La quantia de la prestació d’atur es calcula a partir de la base reguladora del treballador. La base reguladora serà la mitjana de les bases d’accidents de treball i malalties professionals, exclosa la retribució per hores extraordinàries, per les quals l’empresa hagi cotitzat a la Seguretat Social pel treballador durant els últims 180 dies precedents a la situació legal d’atur o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar.

L’import a percebre serà:

 • Durant els 180 primers dies, el 70% de la base reguladora.
 • A partir del dia 181, el 50% de la base reguladora.

Accediu al programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació.

 

Certificat d’empresa

Per tots els serveis territorials, excepte el Consorci d’Educació de Barcelona, enviar un correu electrònic especificant la informació següent: nom i cognoms, DNI, darrer centre de treball i data de finalització del nomenament.

 

Servei territorial: Alt Pirineu i Aran

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a st_apa.educacio@gencat.cat

 

Servei territorial: Baix Llobregat

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a personal_baix.educacio@gencat.cat

Tota la informació al servei territorial del Baix Llobregat

 

Servei territorial: Barcelonès

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a atur_com.educacio@gencat.cat

Tota la informació al servei territorial del Barcelonès

 

Servei territorial: Catalunya Central

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a certificats_ccentral.educacio@gencat.cat

Tota la informació al servei territorial de la Catalunya Central

 

Servei territorial: Girona

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a:

Cal omplir l’imprès següent: Sol·licitud de certificat d’empresa per a la tramitació de la prestació d’atur

Tota la informació al servei territorial de Girona

 

Servei territorial: Lleida

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a: perso_lle.educacio@gencat.cat

Tota la informació al servei territorial de Lleida

 

Servei territorial: Maresme – Vallès Oriental

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a: mvo_atur.educacio@gencat.cat

Tota la informació al servei territorial de Maresme – Vallès Oriental

 

Servei territorial: Penedès

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a: st_pen.educacio@gencat.cat

Tota la informació al servei territorial del Penedès

 

Servei territorial: Tarragona

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a: st_tarragona.educacio@gencat.cat

 

Servei territorial: Terres de l’Ebre

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a: st_teb.educacio@gencat.cat

 

Servei territorial: Vallès Occidental

Per sol·licitar el certificat d’empresa (SEPE) per l’atur enviar un correu electrònic a:

Cal omplir l’imprès següent: Document per la sol·licitud del certificat d’empresa.

Tota la informació al servei territorial del Vallès Occidental

 

Servei territorial: Consorci d’Educació de Barcelona

Sol·licitud de dades per demanar la prestació de l’atur (Consorci d’Educació de Barcelona).

 

Atur i jornades

Exemple: Càlcul aproximat fet amb el simulador del SEPE, amb les retribucions bàsiques (sense antiguitat) i suposant que ha treballat els 6 mesos.

INTERI/SUSBTITUT DOCENT

Base reguladora Jornada Atur
2263.34 100% 1.087.5€
1962.32 86.6% 935 €
1131.67 50% 543.6€

SIMULACIÓ AMB UN SOU DE 1131.67 AMB JORNADA 100%

Base reguladora de 1.131.67€ al 100% cobrarà d’atur: 792.16 €

 

Preguntes freqüents: atur, tràmits per permisos (personal docent)

ATUR + NOMENAMENT

Què passa amb la meva prestació contributiva d’atur si mentre la cobro començo a treballar amb un nomenament de jornada sencera?

Si cobreu una prestació contributiva i comenceu a treballar amb un nomenament a jornada sencera s’interromp el pagament de la prestació, i:

ATENCIÓ: Si ja havieu cobrat l’atur en els darrers 6 anys, i encara no heu cotitzat un any, heu de continuar la prestació anterior.

  • Si el nomenament dura menys de 360 dies, quan s’acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació que vau interrompre en començar a treballar.
  • Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s’acabi podeu triar entre dues possibilitats: tornar a cobrar la prestació que vau interrompre en començar a treballar o bé sol·licitar una altra prestació contributiva.

Què passa amb la meva prestació de nivell contributiu si mentre la cobro començo amb un nomenament a jornada inferior a la sencera?

Si cobreu una prestació contributiva i comenceu a treballar amb jornada inferior a la sencera, podeu escollir entre interrompre la percepció de la prestació, mentre duri el nomenament, o compatibilitzar la feina amb el cobrament de la prestació.

  • Si s’interromp la prestació i el nomenament dura menys de 360 dies, quan s’acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació interrompuda. Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s’acabi podeu escollir entre reprendre la prestació interrompuda o sol·licitar-ne una altra. Les cotitzacions que s’han tingut en compte per a la prestació no escollida no poden computar-se per accedir a una altra prestació més endavant.
  • Si compatibilitzeu la prestació amb un nomenament a jornada inferior a la sencera, l’import de la prestació es redueix en proporció a la jornada que feu. La durada de la prestació no varia i, en acabar el nomenament, es torna a percebre l’import íntegre que us correspongui.

ATUR + MATERNITAT/PATERNITAT

Què passa amb la meva prestació d’atur si la situació de maternitat o paternitat comença abans no se m’acabi el nomenament?

Si mentre us trobeu en la situació de maternitat o paternitat se us acaba el nomenament, continuareu percebent la prestació econòmica de maternitat o paternitat fins que rebeu l’alta mèdica o fins al final d’aquesta situació, moment en el qual teniu un termini de 15 dies per sol·licitar la prestació o el subsidi d’atur.

La prestació per maternitat o paternitat és abonada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Què passa amb el subsidi d’atur si mentre el percebo em trobo en una situació de maternitat o paternitat?

Si mentre percebeu el subsidi d’atur es produeix la maternitat o la paternitat, continuareu cobrant el subsidi sense que en variï l’import o la durada.

Cal que lliureu a l’oficina d’ocupació l’informe mèdic de la seguretat social perquè el SEPE suspengui la demanda d’ocupació, de maner que no haureu de renovar la ni rebreu convocatòries de cursos de formació, ofertes de feina ni altres serveis.

Si s’esgota el subsidi i continueu en la situació de maternitat o paternitat, no teniu dret a rebre cap més prestació econòmica en aquests conceptes.

ATUR + INCAPACITAT TEMPORAL

Què passa amb la meva prestació d’atur si estic de baixa per incapacitat temporal (malaltia o accident) quan se m’acaba el nomenament?

Si mentre hi ha un nomenament en vigor esteu de baixa per incapacitat temporal (IT) i quan s’extingeix encara hi esteu, continuareu percebent la prestació econòmica d’IT fins que rebeu l’alta mèdica, tot i que se’n modificarà l’import i passareu a cobrar l’equivalent a la prestació d’atur.
Heu de sol·licitar el pagament directe del subsidi per IT a l’INSS, no el paguen si no es fa el tràmit. Cal demanar el certificat d’empresa al sstt.
Un cop rebeu l’alta mèdica, teniu 15 dies hàbils per sol·licitar la prestació d’atur. Si la causa de la baixa és una malaltia comuna o un accident no laboral i teniu dret a una prestació de nivell contributiu, perquè compteu amb 360 dies cotitzats o més, es descompta de la durada de la prestació el temps que passi entre el final del nomenament i l’alta mèdica. A més a més, el Servei Públic d’Ocupació Estatal cotitza a la Seguretat Social per tot aquest període.

Què passa amb la meva prestació contributiva d’atur si mentre la percebo he d’agafar la baixa per incapacitat temporal (malaltia o accident)?

Si mentre percebeu una prestació contributiva es produeix la baixa per incapacitat temporal, continuareu cobrant la prestació sense que en variï l’import o la durada. Caldrà que lliureu a l’oficina d’ocupació la baixa mèdica per IT, les confirmacions setmanals i l’alta quan es produeixi. La vostra situació com a demandant de feina es modifica, ja que durant la baixa no haureu de renovar la demanda.

ATUR + ESTRANGER

Quan s’és beneficiari de prestacions d’atur, les estades a l’estranger només estan permeses per treballar, buscar feina, completar la formació professional o col·laborar en tasques de cooperació internacional.

Si marxeu a l’estranger per algun dels motius anteriors i us hi esteu menys d’un any, s’interromp l’abonament de la prestació o del subsidi. En tornar a l’Estat espanyol, si us trobeu en situació d’atur, podeu sol·licitar la represa de la prestació interrompuda.

En canvi, si us hi esteu durant un any o més i quan torneu a Espanya us trobeu en situació d’atur, no teniu dret a reprendre la prestació interrompuda. Tanmateix, si teniu la nacionalitat espanyola i torneu d’un país que no pertany a la Unió Europea, Austràlia o Suïssa, podríeu tenir dret a un subsidi per a emigrants retornats.

Si us traslladeu a l’estranger per una causa no inclosa a la llista anterior, heu de sol·licitar una autorització a la vostra oficina de prestacions.