Administració de medicaments

 

Queixa al Síndic de Greuges sobre l'administració de medicaments

Administració de medicaments i atenció sanitària als alumnes

Què en diu la normativa?

Què en diu USTEC-STEs (IAC)?

Farmaciola escolar

 

Queixa al Síndic de Greuges sobre l'administració de medicaments

Aquest dijous 5 d'abril del 2018, USTEC·STEs (IAC) ha presentat una queixa davant el Síndic de Greuges per denunciar el fet que el personal dels centres educatius públics realitza tasques sanitàries i administra medicaments sense tenir la formació sanitària necessària i, per tant, sense conèixer les possibles conseqüències de les atencions realitzades.
USTEC·STEs(IAC) ha lluitat i continuarà lluitant perquè sigui personal sanitari qui atengui les necessitats de salut de l'alumnat, l’única manera de garantir una atenció específica i adequada a cada situació i que alhora assegura que es respectin els drets dels i les professionals del Departament d'Educació.

Registre document de queixa

Document entregat al Departament d'Educació

                   

 

Administració de medicaments i atenció sanitària als alumnes

 

Des de Salut Laboral creiem que fer que  el personal del centre doni la medicació dels i les alumnes és carregar-lo amb una responsabilitat afegida que no entra dins de les seves funcions, tal i com expliquem més endavant.

Volem aclarir que el diagnòstic i la prescripció del tractament són funcions exclusivament mediques i l'administració de medicació via intramuscular i fins i tot via subcutánea són funcions d’infermeria (ni tan sols d’auxiliar d’infermeria).

 

Per tant, NO ES POT DEMANAR A CAP PERSONA QUE TREBALLI EN UN CENTRE DOCENT  que es faci responsable de fer-ho.

                                                                

 

Què en diu la normativa?

Enllaç al document d'instruccions d'inici de curs Salut escolar en els centres educatius

2 Administració de medicaments als alumnes

Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s'ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l'autorització signada dels pares, mares o tutors legals de l'alumne (el centre educatiu ha de demanar en el moment de la inscripció de l'alumne al centre l'Autorització per a l'administració de paracetamol i seguir les recomanacions d'ús elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments d'Educació i de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible ferho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l'alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d'administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d'aportar una autorització on es demani, al director o directora del centre educatiu, l'administració al fill o filla del medicament prescrit d'acord amb les pautes que constin en l'informe esmentat i se n'autoritzi l'administració als professionals del centre.

És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes, els informes dels metges i els escrits d'autorització.

En aquest sentit cal assenyalar que els professionals del centre només poden fer accions que no requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els familiars o cuidadors, en general, dels fills sempre que hagin rebut ensinistrament previ (s'hi inclou l'administració de fàrmacs d'ús habitual en pediatria); també poden fer cures senzilles (d’erosions i petites ferides), i també la primera atenció a qualsevol incident inesperat.

 

4 Atenció als alumnes amb malalties cròniques

L'article 21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i que hi ha d’accedir en condicions d'igualtat. Així mateix, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que tots els alumnes tenen dret a ser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.

Tal com regula la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, els centres educatius han d'assumir la responsabilitat d'acollir i educar de manera inclusiva tots els alumnes com una tasca bàsica i fonamental dels seus projectes educatius.

Amb la finalitat de garantir l'escolarització plena dels alumnes amb malalties cròniques, el director o directora del centre públic, com a responsable del seu funcionament i com a cap de tot el personal, ha d'elaborar un pla personalitzat d'atenció a l'alumne per atendre’n les necessitats. Dins d'aquest pla personalitzat, el director o directora ha d'encarregar al vetllador o vetlladora adjudicat al centre la responsabilitat d'atendre aquests alumnes en les tasques de cura personal i higiene. Si en el centre no hi ha aquest servei, es pot encomanar l'atenció d'aquests alumnes a un altre professional del centre que es consideri idoni i que, de manera voluntària, vulgui fer-se’n càrrec.

Per sol·licitar l’atenció esmentada cal que la família aporti al centre la documentació següent:

.Informe del metge o metgessa on s'especifica la descripció de les actuacions en cas d'emergència, es detallen les necessitats i les atencions que necessita l'alumne i hi consti els telèfons dels referents sanitaris.

.Autorització signada perquè els professionals del centre educatiu puguin administrar la medicació corresponent i, si escau, les prescripcions de l'informe Salut escolar en els centres educatius 4/11 mèdic.

Així mateix, hi ha la possibilitat que la família, en cas de disponibilitat horària, es faci càrrec de l'administració de la medicació o de les altres actuacions que necessita l'alumne en horari escolar.

Quan calgui ensinistrament per dur a terme les actuacions establertes a l'informe mèdic i al pla personalitzat d'atenció a l'alumne, el director o directora del centre es pot posar en contacte amb el director o directora mèdic del centre d'atenció primària (CAP), el qual ha de facilitar l'ensinistrament oportú, que ha d'incloure informació sobre el procediment adequat per minimitzar el risc d'accident per exposició a material biològic. El CAP també ha de facilitar i gestionar el material sanitari utilitzat. Si hi ha alguna dificultat per aquesta via, el director o directora del centre pot contactar amb la Subdirecció General d'Atenció a la Comunitat Educativa: atenciocomunitateducativa.ensenyament@gencat.cat

El Departament d'Educació i el Departament de Salut han elaborat conjuntament els models d'atenció específics en l'àmbit escolar adreçats a infants amb diabetis i a infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex. Es pot consultar tota la informació als apartats Atenció dels infants amb diabetis en l'àmbit escolar i Atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en l'àmbit escolar del Portal de centre.

D'altra banda, el Departament d'Educació ofereix en el web de la XTEC altres informacions i recursos sobre malalties cròniques que poden ser d'interès per a l'escolarització plena dels alumnes amb aquestes malalties.

 

Què en diu USTEC-STEs (IAC)?

 

COMUNICAT 26-6-19 SOBRE L'ATENCIÓ SANITÀRIA A L'ALUMNAT 

USTEC·STEs vam presentar un escrit de queixa al Síndic de Greuges, després de reiterats intents de negociar amb el Departament d'Educació sense èxit,  per tal de posar fi a una situació que resulta incomprensible després de la publicació d’un Decret d’inclusiva que oblida un sector de l’alumnat amb malalties greus. En aquest sentit volem expressar el nostre total suport a les famílies que necessiten aquesta atenció sanitària amb professionals d'infermeria per tal de garantir una escolaritat en les mateixes condicions que la resta d’alumnat.

Des de l’any 2003 USTEC·STEs ha estat al costat dels treballadors i treballadores exigint a l’Administració una solució per a l’alumnat que necessita una atenció específica per conservar la seva salut. Al llarg d’aquests anys hem fet públic el nostre posicionament i hem informat els treballadors i treballadores de quins són els seus drets i quines són les seves obligacions. Els delegats i delegades sindicals hem estat al costat dels i les professionals dels centres per a aconsellar i donar-los suport en tot moment i per defensar los quan calia davant l’Administració. I ho hem fet en tots els àmbits on participem: comitès, meses sectorials, paritàries,…

QUÈ PROPOSA EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER EL CURS 2019-20?
L'Administració Educativa ha proposat a la  Mesa Sectorial per tractar els documents d'organització i gestió:
• Un referent sanitari/coordinador/a d’infermeria itinerant per a els centres per la zona de referència del CAP.
• Aquesta persona referent anirà al centre educatiu a fer intervencions puntuals sanitàries, llistarà l'alumnat amb necessitats específiques d'atenció sanitària i informarà el centre de les cures pertinents.
Així doncs, es tornarà a demanar la voluntarietat dels treballadors/es d'Educació per fer una tasca per la qual no estem capacitats. Haurem de tornar a recordar al Govern quines són les tasques que la LEC assigna al personal docent, i quines són les tasques que defineix el VI Conveni de  personal laboral.

QUÈ CONTINUEM EXIGINT DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ?
 • Assignació de personal tècnic sanitari als centres educatius, contractats pel Departament d’Educació, per a les tasques de cura i administració de medicaments a l’alumnat.
• Un acord de col·laboració amb Salut, de manera que el personal sanitari del CAP o centre hospitalari més proper a un centre educatiu pugui atendre les necessitats sanitàries.
• Un protocol clar, concret i que contempli tots els casos en un sol document, especialment tot el que fa referència al Decret d’inclusiva.
• Que s’estableixi la pràctica de trucar sempre al 112 en cas d’urgència.
• Un referent sanitari/coordinador/a d’infermeria per a tots els centres.

El Departament d'Educació  només ha escoltat la darrera de les nostres demandes, deixant a l'aire un curs més a totes les famílies que necessiten aquest ajut sanitari i obviant els drets dels infants i joves a una escolaritat  en igualtat de condicions que la resta dels seus companys i companyes.

La inclusivitat de l'alumnat no es pot quedar en retòrica. Instem al Departament d'Educació, davant de tota la Comunitat Educativa, a complir amb els seus compromisos i dotar als centres docents  amb els mitjans necessaris per a la Salut de l'alumnat de Catalunya.
 

 

 

USTEC·STEs(IAC) ha lluitat i continuarà lluitant perquè sigui personal sanitari qui atengui les necessitats de salut de l'alumnat, l’única manera de garantir una atenció específica i adequada a cada situació i que alhora assegura que es respectin els drets dels i les professionals del Departament d'Educació. Enllaç a més informació.

USTEC-STES CONTINUEM EXIGINT AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ QUE ASSUMEIXI LA RESPONSABILITAT QUE LI PERTOCA

CAL DOTAR DE PERSONAL SANITARI AQUELLS CENTRES AMB ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES

QUÈ HA FET USTEC-STEs FINS ARA?

Des de l’any 2003 USTEC·STEs ha estat al costat dels treballadors i treballadores exigint a l’Administració una solució per a l’alumnat que necessita una atenció específica per conservar la seva salut.

Al llarg d’aquests anys hem fet públic el nostre posicionament i hem informat els treballadors i treballadores de quins són els seus drets i quines són les seves obligacions. Els delegats sindicals hem estat al costat dels i les professionals dels centres per a aconsellar i donar-los suport en tot moment i per defensar-los quan calia davant l’Administració. I ho hem fet en tots els àmbits on participem:

 

QUÈ FA EL DEPARTAMENT?

QUÈ NO FA EL DEPARTAMENT?

Publica el Decret d’inclusiva

No proporciona atenció sanitària a l’alumnat emparat pel Decret d’inclusiva.

Fa una memòria econòmica del Decret.

No dota els centres suficientment, ni tan sols per a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge.

Redacta unes instruccions d’inici de curs en què l’atenció sanitària es basa en la voluntarietat.

 

No assumeix la seva responsabilitat.

No informa adequadament de les conseqüències jurídiques als treballadors/es dels centres que voluntàriament es presten a exercir aquestes tasques, tot i que no disposen de la titulació professional pertinent.

Fa contractacions externes sense qualificació per atendre les necessitats sanitàries.

Aquestes persones contractades no formen part de la plantilla. Per a una educació veritablement inclusiva qualsevol persona que treballi en un centre ha de participar en la dinàmica quotidiana (claustres, fixació de criteris pedagògics…).

Assigna vetlladores en alguns centres.

No tenen el grau d’Infermeria.

Augmenta les ràtios de les aules.

No augmenta la plantilla formada en inclusió.

Acorda protocols amb associacions en què les directrius per a l’atenció a l’alumnat impliquen directament la plantilla.

No aborda aquesta qüestió amb els representants dels treballadors/es.

 

QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES

Després de gairebé 15 anys sense que el Departament d’Educació solucionés unes mancances prou documentades, vam presentar un escrit de queixa al Síndic de Greuges, per tal de posar fi a una situació que resulta incomprensible després de la publicació d’un Decret d’inclusiva que oblida un sector específic de l’alumnat. En aquest sentit volem expressar el nostre total suport a les famílies que necessiten aquesta atenció sanitària per garantir una escolaritat en les mateixes condicions que la resta d’alumnat.

 

QUÈ EXIGIM DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ?

Assignació de personal tècnic sanitari als centres educatius, contractat pel Departament d’Educació, per a les tasques de cura i administració de medicaments a l’alumnat.

Establir un acord de col·laboració amb Salut, de manera que el personal sanitari del CAP o centre hospitalari més proper a un centre educatiu pugui atendre les necessitats sanitàries.

Un protocol clar, concret i que contempli tots els casos en un sol document, especialment tot el que fa referència al Decret d’inclusiva.

Establir la pràctica de trucar sempre al 112 en cas d’urgència.

Establir un referent sanitari/coordinador/a d’infermeria  per a tots els centres.

 

Intervenció d'USTEC-STEs(IAC) a Els Matins de TV3

 

Tots els i les alumnes tenen dret a ser assistits en les seves necessitats específiques de forma que puguin rebre una educació en condicions de màxima equitat. Entre aquestes necessitats, hi ha problemes de salut que necessiten atenció específica i individual.

Aquesta atenció pot ser bàsicament el seguiment i l’administració de medicació i l’aplicació de tècniques sanitàries auxiliars que en facilitin l’alimentació i/o la higiene.

Hauria de ser un o una professional de la sanitat (infermer/a) en el cas d’haver d’administrar medicació parenteral i, si no és el cas, un o una professional sociosanitari els qui ho portessin a terme. Podeu trobar les seves competències professionals en aquest full d'USTEC-STEs 

 

     NOU FULL SOBRE ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS!

 

Les funcions docents, segons la LEC, són:

1. Els mestres i els professors són els agents principals del procés educatiu en els centres.

 2. Els mestres i els professors tenen, entre d’altres, les funcions següents:

 a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l’atribució docent.

b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.

c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global del seu aprenentatge.

d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.

e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar en el procés educatiu.

f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades.

g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades.

h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos d’ensenyament.

i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si són programades pels centres i estan incloses en la jornada laboral.

 j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodològica.

k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d’acord amb l’article 34.

                      

 Com a USTEC·STEs creiem que si ens basem en les competències professionals i en les funcions establertes per normativa dels diferents professionals, constatem clarament que:

 

 

Donar medicació i alimentar i /o hidratar als alumnes, NO és una funció docent

 

 

 

 

Respecte a les indicacions anteriors i les que es donen en  el punt  "Atenció als alumnes amb malalties cròniques" sobre:
 
Al·lèrgies  Guia per a l'escola, realitzada per l'Associació Immunitas Vera en col·laboració amb el Departament d'Educació i de Salut  "Si la reacció comporta més gravetat i es tracta d’una reacció sistèmica (anafilàctica), la primera mesura serà sempre administrar adrenalina, trucar a l’ambulància i finalment avisar a la família. L’únic tractament en cas d’una reacció al·lèrgica greu és l’administració d’adrenalina. Totes les persones que estan al càrrec d’un infant d’aquestes característiques haurien de saber utilitzar l’autoinjectable." (pàg.29)

 

Diabetis Model d'atenció dels infants amb diabetis en l'àmbit escolar  elaborat pels Departaments d’Educació i de Salut, que responsabilitza al centre educatiu del diagnòstic d’una hipoglucèmia en un diabètic insulino depenent i del seu tractament amb Glucagón administrat per via subcutània o intramuscular, 

 

Volem aclarir que   el diagnòstic i la prescripció del tractament són funcions exclusivament mediques i l'administració de medicació via intramuscular i fins i tot via subcutánea són funcions d’infermeria (ni tan sols d’auxiliar d’infermeria)

  
 

En el cas que un o una alumna, o un o una treballadora del centre escolar es trobin en un cas com el que es refereix en els documents, cal tractar-ho com qualsevol altra situació d’emergència trucant al 112 . Però seria millor si hi hagués també una coordinació amb el CAP més proper tenint pactat un protocol d’actuació amb els seus professionals sanitaris.

 

Com a delegats i delegades de prevenció de USTEC-STEs,  hem portat aquest tema a la comissió Paritària de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació que  es va comprometre a estudiar el document i corregir-lo. De moment, no tan sols no ho han fet sino que estan traspassant al personal docent i auxiliar del centre escolar l'atenció sanitària que requereixen alguns alumnes.

 

EXIGIM al Departament que deixi clar als treballadors i treballadors dels centres educatius que NO TENEN LA OBLIGACIÓ DE FER TASQUES DE CARÀCTER SANITARI. No formen part de les seves funcions com a professionals de l'ensenyament. 

 

Pretendre que com que ho fan els pares (normalment la mare) ho pot fer el personal del centre, és una fal·làcia. Els pares són els cuidadors del nen o la nena que necessita atenció sanitària específica, el personal del centre, no. Els docents tenen la responsabilitat de vetllar per l'educació de tots els alumnes de la classe, els cuidadors responsables del nen o la nena (pares , mares o tutor responsable) la d’atendre’ls correctament en funció de les seves necessitats d'atenció sanitària específica.

 

Farmaciola escolar

Enllaç al document d'instruccions d'inici de curs Salut escolar en els centres educatius

Salut escolar en els centres educatius

1. Farmaciola

A cada centre hi ha d'haver una farmaciola per a l'ús i la necessitat de qualsevol persona en un lloc conegut i visible, preferiblement fresc i sec, tancada –però no amb clau–, no accessible als alumnes i pròxima a un punt d'aigua. El director o directora del centre ha d'assignar una persona responsable de la farmaciola que ha de supervisar-ne periòdicament el contingut, reposar-hi el material i controlar-ne les dates de caducitat. En el document La farmaciola escolar se'n detalla el contingut i la utilitat.

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de llegir un o els dos articles, pots contestar aquesta enquesta. La teva opinió ens importa i ens ajuda a millorar:

Enquesta de millora