Accident de treball

Concepte i full informatiu

Accidents que tenen consideració d'accidents de treball

Accidents que no tenen consideració d'accidents de treball

Notificació d'un accident

Què cal fer en cas d'accident de treball

Què cal saber? (IMPORTANT)

Teniu problemes amb el reconeixement d'accident laboral?

 

Concepte i full informatiu

Artículo 115. Concepto del accidente de trabajo. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (enllaç a l'índex del RD).

 

 

S'entén per accident de treball qualsevol lesió corporal que el treballador/a pateixi en ocasió o a conseqüència del treball que executi per compte aliè.

 

Accidents que tenen consideració d'accidents de treball

a) Els que pateix el treballador/a en anar o tornar del lloc de treball pel trajecte habitual (in itinere).

b) Els que pateix el treballador/a en ocasió o com a conseqüència del desenvolupament de càrrecs electes de caràcter sindical.

c) En els desplaçaments que el treballador/a faci fora del centre de treball, acomplint les ordres dels seus superiors (in mission).

d) Els ocorreguts en ocasió o com a conseqüència de les tasques que, encara que siguin diferents de la seva categoria professional, executi el treballador/a en compliment de les ordres de l'empresari o espontàniament en interès del bon funcionament de l'empresa.

e) Els ocorreguts en actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, quan tant els uns com els altres tinguin connexió amb el treball.

f) Les malalties no tipificades que contregui el treballador/a amb motiu de la realització del seu treball, sempre que es provi que la malaltia va tenir com a causa exclusiva la seva execució.

g) Les malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador/ a que s'agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de l'accident.

h) Les conseqüències de l'accident que resultin modificades en la seva natura, duració, gravetat o finalització per malalties intercurrents que constitueixin complicacions derivades del procés patològic determinat per l'accident mateix, o tinguin el seu origen en afeccions adquirides en el nou medi en què es trobi el pacient per a la seva curació. Es pressuposarà, si no es demostra el contrari, que són constitutives d'accident de treball les lesions que pateixi el treballador/a durant el temps i en el lloc de treball.

 

 

Accidents que no tenen consideració d'accidents de treball

a) Els deguts a força major aliena al treball, entenent-se per aquesta la que sigui de tal natura que no tingui cap relació amb el treball que s'executava en succeir l'accident. En cap cas seran considerats com a tal la insolació, el llamp i altres fenòmens anàlegs de la natura.

b) Els que siguin deguts a dol o a imprudència temerària del treballador/a accidentat.

 

Notificació d'accident

Quan s'ha produït un accident laboral, el director/a el comunicarà al delegat/da territorial mitjançant el Full d'accident de treball.
Encara que l'accident no comporti baixa, el director o la directora té l'obligació de notificar-lo al servei territorial corresponent.
Quan es tracti de cas de mort, s'ha de trametre immediatament per tal que el jutge o jutgessa pugui procedir a fer l'aixecament del cadàver.

S'ha de comunicar abans de les 24 hores després de l'accident, en cas de:

 • Accident greu o molt greu
 • Accident que afecti més de 4 treballadors/es

S'ha de comunicar abans de les 48 hores després de l'accident, en cas de:

 • Accident lleu sense baixa
 • Accident lleu amb baixa

 

Què cal fer en cas d'accident de treball

Personal adscrit a la Seguretat Social (no aplicable a les persones que pertanyen a MUFACE)

 1. Demanar el volant d'assistència mèdica per accedir a la mútua (centre/delegació territorial més proper sempre que es pugui). Els directors i directores han de tenir l'imprès de la mútua al centre. Si és molt urgent, el volant es pot lliurar més tard. L'emplenarà el director/a i el lliurarà a la persona accidentada. ATENCIÓ: consulteu quina és la mútua d'accidents de la vostra zona. En el cas que sigui ASEPEYO: model del volant.
 2. Anar al centre assistencial de la mútua o centre concertat més proper, sempre que sigui possible. Cal lliurar-hi el volant d'assistència.
 3. Si per la urgència no fos possible anar directament a la mútua o centre concertat, cal anar primer al centre assistencial més proper i després continuar amb la Mútua o centre concertat.
 4. Comunicar-ho a la Secció de Personal dels SSTT o al Servei de Personal en el cas de treballadors i treballadores de Serveis Centrals mitjançant l'imprès Comunicat d'accident laboral es troba a les Instruccions d'inici de curs.
 5. Fer arribar la baixa laboral al més aviat possible. Els serveis mèdics de la mútua estan facultats per fer-la.
 6. Seguir les instruccions del servei mèdic de la mútua o centre concertat.
 7. Lliurar la baixa a la Secció o Servei de Personal segons correspongui.

Personal adscrit a MUFACE (tingui Seguretat Social o qualsevol altra mútua)

 1. L'empresa ha de fer un informe d'accident de servei mitjançant l'imprès Comunicat d'accident laboral, que es troba a les Instruccions d'inici de curs (Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional).
 2. El metge ha de fer constar que ha estat accident de servei en el paper de baixa o, en el seu defecte, en un altre document.
 3. Comunicar-ho a la Secció de Personal dels SSTT o al Servei de Personal en el cas de treballadors o treballadores de Serveis Centrals, tant si hi ha baixa com si no.
 4. Tant l'informe de l'empresa/centre com el del metge s'han d'arxivar a l'expedient de les delegacions territorials.
 5. És imprescindible demanar el reconeixement d'accident laboral o de malaltia professional a MUFACE i tenir-ne la resolució positiva per escrit, per poder gaudir dels drets que se'n deriven. Per fer-ho, primer s'ha de demanar el reconeixement al Departament d'Ensenyament, que ho ha de comunuicar d'ofici a MUFACE.

El procediment al respecte està recollit al BOE.
En qualsevol cas els directors i directores dels centres disposen d'un protocol amb una fitxa que cal omplir si es produeix algun incident o accident.

 

Què cal saber? (IMPORTANT)

 • Cal comunicar l'accident al Departament d'Ensenyament, per al control i estudi i per a possibles seqüeles (tant si provoca la baixa com si no).
 • En un accident laboral es cobra el 100% del sou des del primer dia (Decret lllei 2/2012, de 25 de setembre prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal).
 • En el cas d'accident de servei, el personal adscrit a MUFACE pot tenir dret a una jubilació anticipada més ben retribuïda per incapacitat permanent i a una indemnització en cas que hi hagi seqüeles (d'acord amb un barem establert).
 • També té totes les despeses relacionades amb l'accident cobertes en la totalitat (medicaments, rehabilitació…).
 • El personal adscrit a la Seguretat Social té una prestació més alta en la possible incapacitat.

 

Teniu problemes amb el reconeixement d'accident laboral?

PROBLEMES AMB EL RECONEIXEMENT D'ACCIDENT LABORAL? (video)

Píndola informativa sobre accidents laborals

Sigui en el vostre centre de treball, o in itinere, o in mission o en pausa, si la Mútua d’Accidents us denega la consideració d’accident laboral podeu presentar una reclamació (Mútua o Muface). També podeu demanar el canvi de contingència al vostre metge o metgessa de capçalera. No dubteu en contactar-nos en cas de problemes, bé al delegat d'USTEC que ve al vostre centre o bé als delegats de prevenció d'USTEC del vostre ST.

Enllaç per les reclamacions a Asepeyo – L'oficina virtual de reclamacions del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social gestiona les queixes dels treballadors sobre la gestió de les mútues. El Ministeri centralitza les reclamacions i més tard les remet a la mútua. Aquesta hi dona una resposta que, posteriorment, el Ministeri fa arribar als ciutadans. http://www.ovrmatepss.es/virtual/ A més, ha posat en marxa un telèfon d'informació sobre mútues perquè els usuaris realitzin directament les seves consultes. Telèfon informació: 902 112 651

Enllaç per les reclamacions a MUFACE   – També podeu trobar informació sobre indemnització per lesions permanents no invalidants en aquest enllaç.