Normativa

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, pel qual s’aprova la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022-2023

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, pel qual s’aprova la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022-2023.

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, pel qual s’aprova la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022-2023.
El Consell de Direcció, en la sessió del dia 21 de juny de 2022, de conformitat amb l’article 10 del Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els estatuts del Consorci d’Educació, va aprovar la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022-2023.
Per tant,
RESOLC:
Article únic. Fer públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de data 21 de juny de 2022, pel qual s’aprova la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022-2023, que figura annex.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 4 de juliol de 2022
Mercè Massa Rincón
Gerenta
ACORD del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, pel qual s’aprova la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022-2023
L’article 202 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que el Departament, per raons d’oportunitat social, d’equitat o de no-discriminació per raons econòmiques, ha d’establir ajuts i atorgar beques amb relació a activitats complementàries i extraescolars.
Vist que el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona, estableix a l’article 3.1 que el Consorci té com a finalitat la planificació, la programació i la gestió de les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa dins de l’àmbit territorial de Barcelona i que a l’article 3.2.j) estableix que el Consorci és competent en l’aplicació a Barcelona de la normativa de matriculació d’alumnes i qualsevol altra d’anàloga que necessiti una adaptació específica.
Vist que el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona, estableix a l’article 10 dels seus Estatuts les funcions del Consell de Direcció, i entre aquestes: a) Fixar l’orientació general i les directius del Consorci dins dels objectius estatutaris (…) i v) Adoptar les disposicions i prendre les mesures adequades per a una organització i un funcionament millor del Consorci.
Vist el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. I l’article 63 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, determina que el Departament d’Educació garanteix a l’alumnat en situació socioeconòmica i sociocultural desafavorida l’accés a les activitats complementàries i als serveis escolars mitjançant l’establiment d’ajuts econòmics o d’altres mesures en funció de les seves característiques socioeconòmiques.
El Consell de Direcció, en ús de les funcions i facultats establertes a l’article 10 dels estatuts, aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona, a proposta de la Presidència, acorda:
1. APROVAR la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022/2023 a la ciutat de Barcelona que s’incorpora com annex.
2. DISPOSAR la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. AUTORITZAR a la gerència del Consorci per tal que dicti les resolucions necessàries per a l’aplicació de les mesures contingudes a la present resolució.
Barcelona, 21 de juny de 2022
Annex – Resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022/2023 a la ciutat de Barcelona.
L’educació és una de les palanques fonamentals per impulsar una societat democràtica, oberta, avançada i inclusiva, un mecanisme generador d’oportunitats de mobilitat social i de progrés per al conjunt de la ciutadania.
Garantir el dret de tots els infants i joves, independentment del seu origen o situació socioeconòmica i familiar, a uns resultats educatius en igualtat d’oportunitats, suposa lluitar de manera decidida contra les desigualtats educatives. Que cada infant i cada jove tingui èxit en el seu itinerari educatiu és part inalienable del propòsit que ens guia com a servei educatiu de la ciutat. Que cadascun tingui èxit serà l’èxit del sistema i el resultat d’un esforç col·lectiu.
Aquesta comesa ha esdevingut una prioritat i una responsabilitat ineludibles en les polítiques educatives a tots els nivells, sobretot quan els informes sobre els itineraris educatius d’infants i joves de la nostra ciutat evidencien l’increment de les desigualtats i la seva concentració en determinats territoris.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya estableix a l’article 48 la corresponsabilització de tots els centres en l’escolarització d’alumnes, en especial la participació en l’adequada i equilibrada escolarització d’aquells que tinguin necessitats educatives específiques – entre les quals s’inclouen les derivades de la incorporació tardana – i el compromís a fomentar la pràctica de la inclusió pedagògica. També determina que l’Administració educativa ha d’establir territorialment la proporció màxima d’alumnes amb necessitats educatives específiques que poden ésser escolaritzats en cada centre en l’accés als nivells inicials de cada etapa i, si escau, la reserva de llocs escolars que, com a mínim, cal destinar-los. Preveu, així mateix, la possibilitat que s’autoritzin reduccions o increments de capacitat per atendre les necessitats esmentades. A l’article 201 preveu que l’Administració Educativa estableixi un finançament addicional per als centres que desenvolupin estratègies orientades a assegurar l’equitat i a fer possible el millorament dels resultats educatius.
L’informe del Síndic de greuges La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d’escolarització (2016) alertava sobre els desequilibris existents en els nivells de demanda dels centres i en la seva composició social.
En el procediment de la preinscripció per al curs 2018-2019 es va iniciar una experiència pilot en la identificació i distribució equilibrada de l’alumnat, com a NESE tipus B, tenint en compte els receptors d’ajuts del Fons d’emergència social. La manca de criteris unànimes en la comunitat educativa sobre la identificació d’aquest alumnat va requerir la intervenció dels professionals dels EAP i, finalment, la mesura només va poder afectar una part dels alumnes inicialment detectats.
A partir del treball conjunt amb els serveis socials municipals s’analitzen els factors que, a banda del Fons d’emergència social, configuren la situació de vulnerabilitat dels infants i adolescents, que van més enllà de la situació econòmica de la família i que inclouen altres indicadors de risc de caràcter social.
Per primera vegada el curs 2019-2020 es dona forma i concreció als objectius del Pla de Xoc contra la Segregació i per a la Inclusió la Igualtat d’Oportunitats i l’Èxit Educatiu.
El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya estableix un nou marc normatiu i suposa una validació de les actuacions iniciades els darrers anys a través del Pla de Xoc, anant un pas més enllà dels acords assolits en el marc del Pacte Nacional per a l’Educació i consolidant la lluita contra la segregació escolar, materialitzada en primera instància en la Llei 12/2009, d’educació, i posteriorment en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya aprovat l’any 2019.
Respecte de la normativa anterior, el nou Decret incorpora previsions essencials per al Pla de Xoc com són, entre d’altres, les relatives a l’equitat educativa i la segregació escolar, incloent-hi una acurada definició de l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de condicions socioeconòmiques als efectes de l’admissió i l’escolarització equilibrada, relacionant aquesta tipologia d’alumnat amb les circumstàncies personals i familiars que poden afectar negativament les condicions d’educabilitat dels alumnes, especialment la situació de pobresa o el risc de patir-la; es regula el procediment per a la reserva de places per a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques; s’estableixen diverses mesures específiques per a l’equitat escolar i la cohesió social: la reducció del nombre màxim d’alumnes per grup, l’establiment d’una proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre, el tancament de grups a partir de l’inici de curs, limitacions a l’escolarització d’alumnat en els centres amb una alta proporció d’alumnat amb necessitats educatives específiques amb posterioritat a l’inici de curs, l’oferta de places singular per a la desagregació de centres i la formació contínua en matèria de lluita contra la segregació escolar; es preveu la promoció de la participació de l’alumnat en situació socioeconòmica desafavorida en les activitats complementàries i en els serveis escolars i la garantia de l’accés d’aquest alumnat a aquestes activitats i serveis en condicions d’equitat.
L’article 54.6 del Decret 11/2021 estableix que “El Departament dota els centres públics i privats concertats dels recursos adients per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i assigna els recursos addicionals com a mesura per afavorir l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries” I l’article 57.7 estableix que “L’Administració educativa aporta recursos addicionals als centres públics i concertats en funció de les necessitats educatives específiques i la tipologia de les famílies de l’alumnat que atén el centre i en funció de les característiques socioeconòmiques de la zona”
Pel que fa als ajuts per garantir la igualtat d’oportunitats l’article 63 i següents del Decret 11/2021 regula la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats complementàries i els serveis escolars, establint que el Departament en col·laboració, si escau, amb les administracions locals “promou la participació de l’alumnat en situació socioeconòmica i sociocultural desafavorida en les activitats complementàries i en els serveis escolars com a mesura d’equitat escolar i garanteix a aquest alumnat l’accés a aquestes activitats i serveis en condicions d’equitat mitjançant l’establiment d’ajuts econòmics o d’altres mesures en funció de les seves característiques socioeconòmiques.”
L’article 65.2 estableix que “L’Administració proporciona els recursos públics per garantir l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, d’acord amb el principi de suficiència financera”, que, d’acord amb la Disposició transitòria Sisena, aquestes previsions “s’aplicaran progressivament en funció dels ajuts econòmics establerts d’acord amb l’article 63 i dels recursos públics esmerçats per l’Administració educativa per garantir l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, d’acord amb els principis de suficiència financera”.
Tot seguit es determina la Resolució del Pla de Xoc contra la Segregació i per a la Inclusió la Igualtat d’Oportunitats i l’Èxit Educatiu per al curs 2022-2023.
1. Objecte i finalitat
La finalitat d’aquesta subvenció directa és evitar la discriminació de l’alumnat pertanyent a famílies en situació econòmica més desafavorida amb la concreció de beneficis per als alumnes inclosos al Pla de Xoc i recursos compensatoris per als centres educatius
2. Àmbit d’aplicació
El Pla de Xoc s’aplica a l’alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica que compleixi els requisits de beneficiari el curs 2022-2023 i estiguin matriculats o es matriculin en un centre educatiu ordinari públic o concertat de Barcelona, en els nivells educatius d’I4, I5, EPRI-1, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 4rt d’ESO.
Així mateix, s’aplica als centres educatius ordinaris públics o concertats de Barcelona que col·laborin en la no segregació i en la inclusió de tots els infants amb l’aportació de recursos compensatoris.
També hi seran inclosos els nivells I3 i 1r d’ESO en els termes que estableixi el Departament per aquests nivells per a tot Catalunya.
3. Beneficiaris del Pla de Xoc
Serà beneficiari del Pla de Xoc l’alumnat que s’incorpori a I3, I4, I5, EPRI-1, 1r.d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 4rt d’ESO en un centre educatiu ordinari públic o concertat de Barcelona, ocupant una plaça de reserva respectant els criteris de distribució equilibrada determinats pel Consorci d’Educació de Barcelona i, per tant, col·labori en la no segregació i en la inclusió de tots els infants.
Per ocupar una plaça de reserva, haurà d’haver estat reconegut com a alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, segons els següents criteris:
a) disposar d’una valoració social, emesa o validada pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, acreditativa de la situació de vulnerabilitat socioeconòmica
b) haver estar identificat al registre RALC com a alumne NESE tipus B (situacions socioeconòmiques i/o socioculturals desafavorides) i es doni la situació de petició de canvi de centre, motivat per raons que no siguin de caire econòmic, vinculat a la despesa d’escolarització.
El Consorci d’Educació de Barcelona comunicarà a l’Institut Municipal de Servei Social aquell alumnat reconegut com a beneficiari de Pla de Xoc.
c) També serà beneficiari aquell alumnat que hagi estat alumne/a beneficiari del Pla de Xoc el curs 2021-2022 i que mantingui la seva condició, sempre i quan la revisió i reconeixement de vulnerabilitat socioeconòmica no hagi estat revocada en el curs anterior, segons els criteris prèviament establerts, i continuï l’alumne/a en el mateix centre educatiu.
En el cas excepcional que un/a alumne/a, adherit al Pla de xoc, deixi de estar empadronat a Barcelona, però la resta de consideracions les mantingui, continuarà sent beneficiari de Pla de xoc.
En cas de canvi de centre, per continuar sent beneficiari de Pla de Xoc cal que mantingui la situació de vulnerabilitat social i econòmica, ho al·legui durant el procés de preinscripció, i ocupi una plaça de reserva
Excepte que la família manifesti la voluntat de ser exclosa del Pla de Xoc, l’alumnat gaudeix dels beneficis. Aquesta renúncia s’ha de fer segons model publicat al web del Consoci d’Educació de Barcelona i es lliura per registre a l’Àrea d’Inclusiva.
4. Beneficis per als alumnes inclosos al Pla de Xoc
L’alumnat beneficiari del Pla de Xoc gaudeix d’una sèrie de beneficis sempre que mantingui la situació de vulnerabilitat per raons socioeconòmiques acreditada o validada pels serveis socials municipals i en cap cas se’ls podrà cobrar cap import en concepte de serveis escolars, activitats complementàries o materials. Els beneficis seran els següents:
1. Exempció de quotes, en els centre públics i concertats, respecte a sortides i colònies escolars dins l’horari lectiu, llibres de text, i material didàctic (inclou eina de suport informàtic) i material fungible, bata i/o uniforme (inclou roba esportiva del centre educatiu); i de forma exclusiva als centres concertats, respecte a les activitats complementàries i els serveis escolars de caràcter general, entre d’altres: assegurances, gabinets psicopedagògics, Serveis TIC, Serveis sanitaris o Serveis de Transport.
2 Servei de menjador gratuït, mitjançant l’aprovació anual de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona.
A l’alumnat que s’incorpori al llarg del curs al nivell de, I4, I5,EPRI-1, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 4rt d’ESO, assignat al centre educatiu amb criteri de distribució equilibrada i que disposi de valoració social acreditativa de la situació de vulnerabilitat socioeconòmica emesa o validada pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, se li apliquen els beneficis des del moment de la seva incorporació.
5. Recursos compensatoris per als centres educatius
Els centres educatius públics i concertats de Barcelona on estiguin escolaritzats o s’escolaritzin els alumnes beneficiaris del Pla de Xoc, podran rebre recursos addicionals del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant la fórmula prevista a l’article 94 del decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en concret la fórmula de les subvencions directes o nominatives que s’aprovi per resolució de la gerència del CEB amb una revisió que es realitzarà el mes de gener.
El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona determina els recursos addicionals concrets per a cada concepte i alumne/a en funció del nombre d’alumnes en situació de vulnerabilitat i adherits a Pla de Xoc, i en tot cas, no es tenen en compte per realitzar els càlculs els dos primers alumnes per nivell matriculats beneficiaris del Pla del Xoc.
Tanmateix, per a aquest curs 2022-2023, en funció dels ensenyaments sufragats amb fons públics que imparteix cada centre, s’estableix un màxim d’alumnes que no es tindrà en compte pel càlcul de recursos addicionals establert en aquest apartat:
– Centres amb segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària: un màxim de 6 per centre.
– Centres amb segon cicle d’educació infantil, educació primària: un màxim de 3 per centre.
– Centres amb només Educació secundària obligatòria: un màxim de 3 per centre
Per aquest curs 2022/2023 s’estableixen per a cada alumne/a i tipus de centre i nivells els imports i conceptes següents:
1. Per als centres públics: P4, P5, EPRI-1, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 4rt d’ESO 240 euros per alumne/a i any , en concepte de llibres de text, i material didàctic (inclou eina de suport informàtic), bata i/o uniforme (inclou roba esportiva del centre educatiu) i sortides; i 160 euros per alumne/a i any en concepte de colònies.
2. Per als centres concertats: P4, P5, EPRI-1, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 4rt d’ESO 240 euros per alumne/a i any en concepte de llibres de text, i material didàctic (inclou eina de suport informàtic), bata i/o uniforme (inclou roba esportiva del centre educatiu) i sortides, i 160 euros per alumne/a i any en concepte de colònies; 610 euros per alumne/a i any en concepte d’activitats complementàries i 120 euros per alumne/a i any en concepte de serveis escolars.
3. Per als centres públic i concertats en relació a les etapes d’I3 i 1r d’ESO s’aplicaran els mateixos criteris i imports per establir els recursos compensatoris que estableixi el Departament d’Educació per a tot Catalunya per al curs 2022-2023.
S’actualitzarà per a cada centre la relació de l’alumnat inclòs dins del Pla de Xoc, tenint en compte els matriculats inicialment, les incorporacions en matrícula viva i les baixes. En el cas de l’alumnat que sigui baixa al llarg del curs 2022-2023 i que hagi estat contemplat en el primer abonament del 50% per part del Consorci d’Educació de Barcelona, es tindrà en consideració en el còmput total del segon i darrer pagament del curs.
L’alumnat beneficiari del Pla de Xoc no pot ser beneficiari de les convocatòries per a la concessió de subvencions del Departament d’Educació per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.
6. Seguiment del Pla de Xoc
Les comissions socials dels centres públics i les comissions d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent dels centres concertats seran els òrgans encarregats de fer un seguiment de la situació de l’alumnat inclòs al Pla de Xoc, en especial:
1. El seguiment de l’evolució personal i educativa de l’alumnat
2. Assessorament al centre en el pla de treball de l’alumnat de Pla de Xoc que manifesta necessitats específiques de suport educatiu derivada de la situació de vulnerabilitat social i econòmica.
7. Incompliments
1. Per part de les famílies:
a) En cas de falsejament de les condicions requerides per a ser beneficiari del Pla de Xoc.
b) Ocultant les dades que n’haurien impedit o dificultat la seva inclusió i la negativa a permetre les actuacions d’inspecció, comprovació i control per part del Consorci.
c) Les previstes a l’article 101.1 del decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances Públiques de Catalunya.
2. Per part dels centres educatius:
a) La manca de lliurament als beneficiaris dels beneficis establerts a la present resolució.
b) La negativa a permetre les actuacions de comprovació i de control que, respecte a la gestió dels fons percebuts, pugui efectuar el Consorci.
c) La manca de de justificació davant el Consorci d’acord amb les instruccions que es dictin a tal efecte, i en tot cas, les previstes a l’article 101.1 del decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances Públiques de Catalunya.
Els incompliments per part de les famílies comportarà la proposta d’exclusió del Pla de Xoc per part de la direcció del centre un cop escoltada la Comissió Social o la Comissió d’Atenció a la Diversitat i la resolució serà acordada per part de la gerència del Consorci.
Els incompliments per part dels centres seran sancionats d’acord amb les previsions de l’article 101, 102 i 103 del decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances Públiques de Catalunya.
Disposició Addicional
La comissió de garanties valorarà aquell alumnat marcat com a NESE B que no compleix els requisits d’edat i/o curs d’escolarització.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes