Normativa

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona relatiu a la renovació de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris i la Junta de Direcció d’Ensenyaments postobligatoris de Barcelona.

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona relatiu a la renovació de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris i la Junta de Direcció d’Ensenyaments postobligatoris de Barcelona.

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona relatiu a la renovació de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris i la Junta de Direcció d’Ensenyaments postobligatoris de Barcelona.
El Consell de Direcció, en la sessió del dia 21 de juny de 2022, de conformitat amb l’article 10 d) del Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els estatuts del Consorci d’Educació, va prendre un acord relatiu a la renovació de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris i la Junta de Direcció d’Ensenyaments postobligatoris de Barcelona.
Per tant,
RESOLC:
Article únic. Fer públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona relatiu a la renovació de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris i la Junta de Direcció d’Ensenyaments postobligatoris de Barcelona, que figura annex.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 4 de juliol de 2022
Mercè Massa Rincón
Gerenta
ACORD del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona relatiu a la renovació de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris i d’ensenyaments postobligatoris de Barcelona.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació defineix l’autonomia dels centres educatius i els òrgans de govern dels centres educatius de titularitat pública i n’especifica les seves funcions.
Els Decrets 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, i 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius desenvolupen el model de centres educatius previstos a la Llei d’Educació de Catalunya i estableixen els fonaments del model de direcció dels centres educatius públics.
Atesa la necessitat de canalitzar la participació col·lectiva de les direccions dels centres en la governança de l’educació a la ciutat de Barcelona.
Vist que el Consorci d’Educació de Barcelona, creat per la Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, exerceix les seves competències en el territori municipal de Barcelona, i pot exercir les potestats reglamentàries que li atribueix la Carta municipal.
Vist que l’article 10 dels mateixos Estatuts, estableixen les funcions del Consell de Direcció, i entre aquests el punt “d) Aprovar el Reglament general del Consorci i els que regulen l’organització, el funcionament i l’ordenació de les diverses activitats”, el Consell de Direcció acorda la modificació de la Instrucció relativa a la regulació del funcionament de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris de Barcelona i del seu procés d’elecció i la Instrucció relativa a la regulació del funcionament de la Junta de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments postobligatoris de Barcelona, en dates 16/11/2018 i 12/11/2019, respectivament.
L’article 7 d), de les instruccions, estableix que “La participació a la Junta de Direcció s’estableix per un període de quatre anys del qual es renovarà el 50% cada dos anys, seguint el mateix procés d’elecció” i, a la disposició transitòria, es determina que “A l’objecte de fer efectiva la previsió de l’article 7.d) Renovació de les Juntes, i que aquesta renovació no impliqui en el moment inicial un mandat de dos anys per al 50% de les persones escollides, s’estableix que el primer mandat de les Juntes, pel que fa a la renovació del 50% dels càrrecs serà de 3 anys. A partir del tercer any, la renovació del 50% es realitzarà sobre una de les direccions escollides seleccionades de forma aleatòria. Les següents renovacions es realitzaran cada dos anys d’acord amb les previsions de l’article 7.d)”.
Donada la situació epidemiològica de la COVID-19 i la impossibilitat de realitzar la renovació de les Juntes de Direccions en els termes que s’estableix a les Instruccions aprovades, s’evidencia la necessitat de posposar sis mesos la renovació de les Juntes de Direcció i de perllongar els mandats vigents.
El Consell de Direcció, en ús de les funcions i facultats establertes a l’article 10 d) dels estatuts, aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona, a proposta de la Presidència,
ACORDA
1. POSPOSAR, per 6 mesos, la renovació de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris, en els termes aprovats a les Instruccions relatives a la regulació del funcionament de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris de Barcelona i del seu procés d’elecció.
2. PRORROGAR els mandats de les Juntes de Direcció d’ensenyaments obligatoris i la Junta de Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris que estan vigents a data actual, fins que sigui possible dur a terme la renovació.
Barcelona, 21 de juny de 2022

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes