Normativa

Plantilla Escola Rural

  

1.1.E. Escoles d’oferta cíclica amb menys de nou grups d’escolarització que no formen part de cap ZER .

La plantilla d’aquestes escoles per al curs 2019-2020 s’ha de determinar en funció del nombre de grups d’escolarització i del total d’alumnes escolaritzats segons la taula 1. E següent:

 

A les escoles que mantinguin l’ampliació horària de sis hores lectives i tinguin 2 o 3 grups d’educació infantil, se’ls incrementa mitja dotació (0,5) a les de la taula 1.E.

En aquestes escoles d’oferta cíclica que mantenen l’ampliació horària, a les dotacions previstes a la taula 1.E, en el supòsit que tinguin la consideració de centre de màxima complexitat, s’afegeixen 6 hores per cada grup d’escolarització si la ràtio global (ESC V-02.06.2017) 9/18 d’escola alumnes/grup és superior o igual a 15.  Si és inferior a 15 s’afegeixen 3 hores per cada grup.

Si l’escola que manté l’ampliació horària té la consideració de complexitat alta s’afegeixen 3 o 1,5 hores per cada grup en funció dels criteris esmentats de ràtio d’alumnes/grup de l’escola.

Pel que fa referència a les escoles d’oferta cíclica que implementen el SEP, s’afegeixen 3 hores per grup d’escolarització si tenen la consideració de centre de màxima complexitat o 1,5 hores per grup d’escolarització si tenen la consideració de complexitat alta.

Aquesta taula 1.E i els criteris abans esmentats també s’apliquen a les escoles que, tot i estar ubicades en municipis amb més d’una escola i escolaritzar alumnes de P3 fins a 6è de primària, tenen una oferta educativa cíclica (menys de tres grups d’educació infantil i/o menys de sis grups d’educació primària).

1.1.F. Plantilla de ZER i de les escoles que en formen part

La plantilla total de docents (inclosos els mestres itinerants) de cada ZER, per al curs 2019-2020, s’ha de calcular en funció del nombre total d’alumnes escolaritzats en totes les escoles i del nombre d’escoles que formen part de la ZER.

 

Els tres principis bàsics que s’han considerat són els següents:

– Com més alumnes escolaritzats en totes les escoles de la ZER, més alta és la ràtio mitjana d’alumnes/mestre de cada tram.

– Com més escoles formen part d’una ZER, més baixa és la ràtio mitjana d’alumnes/mestre de cada tram.

– En cada tram d’alumnes s’estableix un nombre de dotacions de mestres mínim i màxim en dividir el total d’alumnes per la ràtio mitjana.

 

El nombre global de docents assignats a cada ZER resulta d’aplicar les ràtios alumnes/mestre que s’especifiquen a les taules següents, en funció de si totes les escoles de la ZER fan el SEP (taula 1.F.1) o si mantenen l’ampliació horària de sis hores (taula 1.F.2).

 

El nombre total de mestres de cada ZER (en escoles i itinerants) resulta de dividir el total d’alumnes escolaritzats en totes les escoles de la ZER per la ràtio alumnes/mestre de la taula corresponent (1.F.1 o 1.F.2).

Si la part decimal del nombre resultant oscil·la entre 0,25 i 0,74, cal arrodonir-la a 0,5. Si és de 0,75 o superior l’arrodoniment és al nombre enter superior.

Tot i el que s’ha esmentat en els paràgrafs anteriors, també cal tenir en compte que, per cada tram d’alumnes, s’estableix un mínim i un màxim de dotacions de mestres que cal respectar en l’assignació de la plantilla total de la ZER.

 

A les dotacions resultants de cadascuna de les taules 1.F, s’afegeix 0,5 de dotació de mestre si la ràtio efectiva alumnes/mestre resultant de la ZER és superior a 9 i implementa el SEP, o si la ràtio efectiva alumnes/mestre resultant de la ZER és superior a 8 i manté l’ampliació horària de sis hores lectives setmanals dels alumnes.

Un cop determinat el nombre total de docents de la ZER, és l’equip directiu (consell de direcció) de la ZER, conjuntament amb la direcció de cada escola, qui assigna per al curs 2019-2020, a cada escola de la ZER, un nombre de docents; en concreta l’especialitat de cada lloc de treball.

La direcció de la ZER ha de determinar el nombre total de docents itinerants i, conjuntament amb la direcció de cada escola, definir les dedicacions lectives dels mestres itinerants, garantint les especialitats de llengua estrangera, educació física i música i, si escau, d’educació especial i tenint en compte els llocs i l’especialitat docent de la plantilla de cadascuna de les escoles. El nombre màxim de docents itinerants d’una ZER ha de ser de quatre i el mínim, de dos. Excepcionalment, la ZER amb més de sis escoles pot assignar fins a cinc mestres itinerants

Cadascuna de les escoles de la ZER ha de tenir dotacions (1 o, com a mínim, 0,5) de llocs de treball de primària i d’infantil si escolaritza 10 o més alumnes de cadascun dels dos nivells educatius.

Un cop determinats els docents, d’acord amb els criteris anteriors, la direcció de la ZER assigna la resta de llocs de treball (preferentment de les especialitats d’infantil i primària) a les diferents escoles de la ZER, amb criteris objectius per donar resposta adient a les necessitats d’escolarització de cada curs escolar.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes